Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2258/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-03

., Mirosław P. i Bogdan Cz.-B. - właściciele sąsiednich posesji. Zarzucali oni wydanej decyzji m.in.: przesunięcie linii zabudowy w decyzji o warunkach zabudowy...
inwestycja będzie pogarszała warunki użytkowania terenów sąsiednich i nie jest dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Nadto mur oporowy, zaprojektowany na granicy...

III RN 12/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-08-12

nie posiada obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącej działki budowlanej, na której ma być realizowana inwestycja, wymaganej art...
decyzji dotychczasowej. Ponadto, Wojewoda L. stwierdził także, że zaskarżona przez odwołujących się decyzja o ustaleniu warunków zabudowy o zagospodarowania terenu...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

1. Uzgodnień dotyczących sytuowania obiektów w odniesieniu do dróg publicznych nie dokonuje się na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
zabudowy i zagospodarowania terenu warunków obsługi planowanej inwestycji w zakresie komunikacji. W odniesieniu do inwestycji lokalizowanej np. przy drodze krajowej, lub linii...

II SA/Kr 2773/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-07

Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
być traktowane jako wydane na rzecz podmiotu nie posiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Bd 1802/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

Funkcjonowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego i osobno dla przyłącza technicznego /wodno-kanalizacyjnego...
. (...) w przedmiocie nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. Decyzją z dnia 20 marca 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T...

IV SA 290/01 - Wyrok NSA z 2003-09-18

1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, przesłankę do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Natomiast wobec braku...
organ odwoławczy ustalił, że decyzja o pozwoleniu na budowę została poprzedzona wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, która rozstrzygnęła...

III RN 30/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Niedysponowanie przez inwestora ważną i wymaganą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wyłącza możliwość wydania pozwolenia budowlanego. Sąd Najwyższy...
przez inwestora warunku polegającego na dostarczeniu organowi właściwemu w sprawach pozwoleń na budowę, wymaganej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Od decyzji...

IV SA 1855/02 - Wyrok NSA z 2003-12-11

1. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu należy do tych decyzji, do których stosuje się art. 155 Kpa., 2. Przepis art. 46 ust. 1 ustawy z dnia...
zabudowy i zagospodarowania terenu. Niewątpliwie bowiem zarówno właściciel /użytkownik wieczysty/ działki, co do której inny podmiot wystąpił o ustalenie warunków...

II SA/Wr 2355/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-25

przepis prawa uzależnia przyznanie w sprawie statusu 'zainteresowanego'. Nie oznacza to jednak wyłączenia obowiązku badania czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy...
i zagospodarowania terenu pochodzi od podmiotu zainteresowanego w sprawie, na rzecz którego zostanie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., 2...

II SA/Ka 2996/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-11

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego samego obszaru, ale w innych postępowaniach nie stanowi przesłanki do przyjęcia zgodności inwestycji...
. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 9 lipca 2003 r.; odmówił ustalenia warunków zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   19