Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 866/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013...

II SA/Gd 864/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 12 lutego 2016 r...

II SA/Gd 294/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-20

Odwoławczego z dnia 25 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. A. wniosła...
z dnia 30 stycznia 2017 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2011 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 294/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-15

Odwoławczego z dnia 15 marca 2021 r., Nr [...] w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Z. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję...
zabudowy., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wójt Gminy decyzją z 21 czerwca 2010 r. na wniosek M. i M. J. ustalił warunki...

VII SA/Wa 555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

[...] z [...] maja 2010 r., ustalającą na ich wniosek warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie odrębnych przepisów...
., pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...

II OSK 550/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

. Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy 1. prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w komparycji wyroku Wojewódzkiego...
w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Jak wynika z ustaleń sądu...

II OSK 2280/18 - Wyrok NSA z 2021-05-14

Odwoławczego w G. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji zmieniającej decyzję w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
w sprawie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję tego organu z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] i umorzył postępowanie administracyjne...

II SA/Wr 52/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. nr SKO 4122/140/20 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
polegającej na budowie tarasu oraz umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy werandy oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją Samorządowe...

II OSK 2133/18 - Wyrok NSA z 2021-04-27

. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. J...
w G. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA/Wa 1998/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

w [...] z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2020 r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania M. Z. od decyzji nr [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. Burmistrza K. orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100