Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 931/92 - Wyrok NSA z 1992-10-19

Warunek uprzedniego wezwania do usunięcia postanowień uchwały naruszających interes prawny skarżącego, zawarty w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
szczegółowego zagospodarowania i uporządkowania zabudowy śródmiejskiej miasta G.:, 1/ stwierdził, że zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem,, 2/ zasądził od Burmistrza Miasta...

IV SA 1187/91 - Wyrok NSA z 1992-01-15

, w którym od strony wschodniej będą znajdować się okna. Istnieją warunki do usytuowania projektowanego budynku przy granicy z działką Z. S., która nie ma charakteru budowlanego...
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 82/. W świetle zwłaszcza przepisu par...

IV SA 1069/92 - Wyrok NSA z 1992-09-29

1991 r., nakładającej na inwestora budynku mieszkalnego przy ul. P. nr 27 w O. warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie tego budynku. Powołując się na czynności...
wnioskować, że organ udzielający tej odpowiedzi uważa za słuszne nie wszystkie warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie, określone w decyzji nr 297/91 Kierownika Urzędu...

IV SA 52/92 - Wyrok NSA z 1992-04-01

powyższego terenu pod lasy i parki leśne., W odwołaniu od tej decyzji R. P. podnosił głównie trudne warunki mieszkaniowe rodziny - (zamieszkuje z rodzicami i dwojgiem...
przeznaczenie terenu decyduje o dopuszczalności zabudowy zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm...

IV SA 333/92 - Wyrok NSA z 1992-05-27

, że gminie przysługuje przymiot strony dlatego, iż stoi ona na straży planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie że zaskarżona decyzja nie uwzględnia warunków...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W warunkach sprawy nie ulega wątpliwości /i nie twierdzi inaczej...

IV SA 1394/91 - Wyrok NSA z 1992-03-09

, że pozostałe warunki decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 października 1990 r. pozostają bez zmian. Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że w związku z samowolnym...
odstąpieniem przez inwestora, Roberta N., od istotnych warunków pozwolenia na budowę wstrzymano roboty budowlane, nakazując jednocześnie opracowanie zamiennego planu...

SA/Gd 1169/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-10-09

., Gdyby zatem nawet przyjąć, że budynek skarżącego w Bukowej Górze mógłby spełniać warunki techniczne domu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, to w świetle okoliczności...
przeznaczonym pod zabudowę danego rodzaju w planie zagospodarowania przestrzennego i w pozwoleniu na budowę, w którym określa się rodzaj obiektu budowlanego., Budynek będący...

SA/Wr 438/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-19

staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym, zgodnego z jego przeznaczeniem i ochroną, nie formułuje szczegółowych warunków i trybu zbywania tego mienia...
. 1 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych...

IV SA 1314/91 - Wyrok NSA z 1992-02-18

oraz materiał dowodowy nie wskazują na to, aby zostały dopełnione, konieczne do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, warunki określone w art. 34 ust., l, 2 i 3 tej ustawy...
, możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej przewidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego, stanowi w istocie usiłowanie obejścia art. 10 ust. ustawy z dnia 29...

IV SA 1377/91 - Wyrok NSA z 1992-02-03

.', zlokalizowanego przy ul. B. w W., według określonych warunków., W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Zakłady Koksownicze 'W.' stanowią najbardziej uciążliwe źródło emisji...
o jego niedopuszczalności w świetle obowiązujących przepisów. W razie bowiem szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn mogących spowodować przekroczenie...
1   Następne >   2