Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 355/83 - Wyrok NSA z 1983-06-08

te - przy dołożeniu należytej staranności - nie miały warunków do przystąpienia do zabudowy działki i jej zakończenia w obowiązujących je terminach. W takim wypadku organ...
lub użytkownik wieczysty - przy dołożeniu należytej staranności - nie miał warunków do przystąpienia do zabudowy działki i jej zakończenia w obowiązujących terminach. Wobec...

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

tego zarządzenia, uznając zabudowę śródmiejską za odpowiadającą szczególnym warunkom lokalnym, o jakich mowa w tym przepisie, i kierując się względami nasłonecznienia...
urbanistycznych dla zabudowy w miastach. wypada także wskazać, że rozporządzenie to wydane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego i obejmuje tylko warunki...

I SA 1513/82 - Wyrok NSA z 1983-03-25

./ można mówić jedynie wtedy, gdy naruszone są w tym względzie konkretne przepisy, warunki techniczne lub normy obowiązujące w budownictwie. Naczelny Sąd Administracyjny...
/. , Decyzją z dnia 24 września 1982 r. nr BPP.NB-601/6/68/82 Wojewoda Lubelski uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej szczegółowych warunków lokalizacji garażu...

I SA 1294/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

, a sposób jej użytkowania pogarsza warunki mieszkaniowe okolicznych mieszkańców. , W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na tę decyzję Roman S. wniósł o jej zmianę...
obiektów budowlanych; art. 29 określa treść i warunki wydawania pozwoleń na budowę; art. 38 jest konsekwencją uprzedniego wydania nakazu rozbiórki lub oznaczenia czasu...

I SA 20/83 - Wyrok NSA z 1983-05-24

./, który ma zastosowanie wówczas, gdy organ orzekający przewiduje możliwość dalszego ich kontynuowania po spełnieniu warunków ustalonych w decyzji. Dopiero w razie niedopełnienia...
tych warunków organ administracji może wydać decyzję nakazującą przymusową rozbiórkę na podstawie art. 36 ust. 3 tej ustawy., 2. W decyzji nakazującej przymusową rozbiórkę...

I SA 367/83 - Wyrok NSA z 1983-08-10

wypadkach, a mianowicie, gdy dla otoczenia spowodowane zostało niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych albo niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych. Ponadto...
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/ można było zmniejszyć o 50...

I SA 1291/82 - Wyrok NSA z 1983-02-21

, jak w uzasadnieniu decyzji organu I instancji, dodając, że dom nie jest przeznaczony do rozbiórki i dlatego nie ma warunków do nadania na własność odrębnych działek...
nr 6944 i 6945 z przeznaczeniem pod zabudowę. , W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy podtrzymał stanowisko przedstawione w motywach zaskarżonej decyzji. , Naczelny Sąd...

I SA 968/83 - Wyrok NSA z 1983-10-06

i warunków realizacji inwestycji oraz o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i powołując się nadto na swój zły stan zdrowia, będący wynikiem przeżyć wojennych, wniosła o: , 1...
poza osnowę zaskarżonej decyzji. Ponadto zarzut ten dotyczy w istocie materii objętej decyzją o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji Zakładu Ubezpieczeń...