Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 287/88 - Wyrok NSA z 1988-06-08

lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./, ustalił, na wniosek Ryszarda Ł., warunki urbanistyczno-architektoniczne zabudowy...
w Ciechanowie z dnia 4 grudnia 1987 r. w przedmiocie ustalenia rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych zabudowy działki i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa...

IV SA 540/88 - Wyrok NSA z 1988-11-25

postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 2 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
W-kiego, ustalił dla Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w W. miejsce i warunki realizacji inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

III ARN 81/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

zagospodarowania zamierzeń co do jej zabudowy, mogłoby takie działanie dopuszczającego się samowoli być ocenione jako niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych...
Niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych dla otoczenia, o jakim mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38...

IV SA 319/88 - Wyrok NSA z 1988-05-27

i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 65/. Podniesiony zaś zarzut, że granica...
. Główny Architekt Wojewódzki wyjaśnił przy tym, że nie ma żadnych przeszkód, aby projektowany budynek był zbliżony do linii zabudowy domów, przy zachowaniu wymaganych...

IV SA 333/88 - Wyrok NSA z 1988-06-16

do realizacji budynku letniskowego na działce położonej na terenie nie przewidzianym pod tego rodzaju zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ł...
, gdy w rzeczywistości, będąc dzierżawcą działki na podstawie umowy zgodnej z kodeksem cywilnym, jest uprawniony do zabudowy działki domkiem letniskowym. Zarzucił ponadto...

IV SA 865/87 - Wyrok NSA z 1988-01-19

być przewidziana w ZTE inwestycji. Tymczasem zakład w P. istnieje od ponad 40 lat; jego modernizacja miała na celu poprawę warunków pracy oraz warunków sanitarno-higienicznych...
powoduje, że ubój dokonywany jest na terenach gospodarstw w warunkach antysanitarnych. Podkreślono także, iż na terenie województwa funkcjonują bez stref ochronnych...

IV SA 1139/87 - Wyrok NSA z 1988-03-14

Miasta stwierdził ponadto, że pozostałe warunki realizacji inwestycji określa umowa zawarta w dniu 12 grudnia 1986 r. między inwestorem a Zarządem Rozbudowy Miasta, zgodnie...
zdaje się zmierzać do wykazania, że uchwalony w tych warunkach plan jest z tej przyczyny wadliwy. , Naczelny Sąd Administracyjny, nie będąc uprawniony do bezpośredniej...

I SA 718/87 - Wyrok NSA z 1988-04-29

, obejmuje dwojakiego rodzaju grunty państwowe; albo nie zabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę budynkami wskazanymi w jej art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, albo już zabudowane takimi...
., Warunkiem koniecznym do przesądzenia o trybie załatwienia wniosków małżonków I. i Andrzeja Grzegorza K. jest ustalenie, czy wzniesienie tych budynków zostało dokonane...

II SA 2026/87 - Wyrok NSA z 1988-09-19

w E. przy ul. Ł., oraz ustalenia warunków tego wyłączenia, w tym uiszczenie jednorazowej należności w wysokości 12.131 zł i opłat rocznych w wysokości 1.213 zł w związku...
w dzierżawę na wybudowanie garażu, w zamian za zajęcie pod zabudowę mieszkaniową innego terenu, na którym miał już garaż, który został wyburzony bez zrekompensowania...

I SA 476/87 - Wyrok NSA z 1988-01-12

jest współwłaścicielem. Przyczyną zatem odmowy nie jest okoliczność wskazana w decyzji organu I instancji, lecz niedopuszczalność oddania w tych warunkach gruntu w użytkowanie...
na zużycie techniczne działka będzie mogła być podzielona na dwie pod zabudowę bliźniaczą'. Stwierdzono także, iż dla omawianego terenu brak jest planu szczegółowego...
1   Następne >   2