Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 282/86 - Wyrok NSA z 1986-07-25

, gdy na danym terenie nie ma on innych możliwości poprawy swych warunków mieszkaniowych'. , Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru...
o niskiej intensywności zabudowy, pod warunkiem zachowania rezerwy terenu o szerokości 5 m pod drogę dojazdową do istniejącego pawilonu handlowego. Tak więc argumenty...

II SA 2108/85 - Wyrok NSA z 1986-01-31

istniejącego'. Tego właśnie warunku nie spełnia projekt techniczny, który nie nawiązuje do poprzedniej zabudowy działki i do najbliższego otoczenia. Rozwiązanie w formie 'mały...
. Organy administracji bowiem mogą ustalać warunki do projektu realizacyjnego w zakresie możliwym do zrealizowania przez inwestora. W rozpoznawanej sprawie pierwszym...

IV SA 456/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

, które organy wymieniają jako grunty rolne, jej natomiast - przy takich samych warunkach - wydano decyzję odmowną. Zarzut ten należy rozpatrywać przy uwzględnieniu wyrysu z planu...
administracji naruszenie zasady równości stron wobec prawa, ponieważ - jak podaje - w sąsiedztwie jej działki organy zezwoliły na zabudowę również tej części gruntów...

IV SA 199/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

Ściana zbudowana z materiału niepalnego odpowiada warunkom par. 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13...
lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/ także wówczas, gdy w płaszczyźnie ściany pozostawiono w materiale...

II SA 1614/85 - Wyrok NSA z 1986-04-10

jest pod innego rodzaju zabudowę lub gdy powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia /art. 37...
pracowników /postanowienie to nie zostało doręczone Antoniemu P./. Na podstawie powyższego postanowienia i pod takimi samymi warunkami organy ochrony środowiska nie wniosły...

IV SA 308/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

, gdyż jest położony poza zabudową miejską i są warunki do utworzenia odpowiednich stref ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód podziemnych. , Skargę do Naczelnego Sądu...
geologicznych jest optymalny ze względu na warunki hydrogeologiczne, sanitarne i urbanistyczne, a obszar projektowanych badań - w odróżnieniu od reszty miasta - ma minimalną...

II SA 2618/85 - Wyrok NSA z 1986-07-03

1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/, Naczelnik Miasta i Gminy w B. ustalił kandydatem na nabywcę...
poruszania się po niej środkami transportowymi, a poszerzenie jej o 5 m nie zmieniłoby w sposób istotny warunków korzystania z niej. , Od powyższej decyzji odwołał się Stanisław...

IV SAB 12/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

zadość warunkowi wskazanemu w art. 216 par. 2 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Lecha K. na niewydanie decyzji przez Naczelnika Miasta C...
wojewódzki podał, że w pismach z dnia 20 sierpnia 1985 r. i z dnia 20 września 1985 r. pozytywnie zaopiniował projektowaną zabudowę działki. Wskazał...