Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 245/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

, co świadczy o nieujawnionych źródłach dochodu. Na podstawie wywiadu środowiskowego ustalono, że w sytuacji skarżącego nie zachodzi trudna sytuacja, której nie jest on w stanie...
stwierdzić, że okoliczności sprawy wskazują na nieujawnione źródła dochodu. Przy dochodzie na poziomie 320 zł miesięcznie nie jest możliwe opłacenie 300 zł za mieszkanie...

IV SA/Po 895/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego utrzymania) na swoje bieżące utrzymanie...
majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego utrzymania...

IV SA/Po 896/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

dowodzi dalszego i świadomego uchylania się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania...
Skarżącego dowodzi dalszego i świadomego uchylania się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł...

IV SA/Gl 77/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

nie ujawniła źródła dochodu. Wywiodło, że w przypadku strony istnieje dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a jej rzeczywistą sytuacją majątkową. Skarżąca...
zł. Mając powyższe na względzie Kolegium stwierdziło, że strona nie ujawniła źródła dochodu., Z powyższego wynika, że organ odwoławczy podjął działania w celu wypełnienia...

II SA/Lu 701/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

. w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy., Organy stwierdziły ponadto, że rodzina wnioskodawczyni posiada nieujawnione źródło dochodu, ponieważ wskazane...
nieujawnione źródło dochodu, co mogłoby stanowić podstawę odmowy przyznania świadczenia zgodnie z art. 12 ustawy., Przepis ten stanowi, że w przypadku stwierdzonych...

VIII SA/Wa 157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

nie ujawnił faktycznych dochodów czy zasobów pieniężnych. Organ I instancji wskazał, iż nie jest w stanie wskazać źródła dodatkowego dochodu, jednak w jego ocenie skarżący...
Kolegium, powyższe oznacza, że źródłem utrzymania skarżącego nie są tylko i wyłącznie środki z pomocy społecznej, lecz inne nieujawnione przez niego dochody...

VIII SA/Wa 158/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

społecznej, przy uwzględnieniu pomocy rzeczowej, co przełożone zostało na twierdzenie organu o posiadaniu przez skarżącego nieujawnionych źródeł dochodu, organy nie ustaliły...
w tym zakresie sprawia, że twierdzenia organów o braku możliwości poczynienia oszczędności i tym samym posiadaniu nieujawnionych źródeł dochodu przez skarżącego budzą wątpliwości...

II SA/Po 330/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-05

decyzjach wydanych w tym samym dniu w rozpatrzeniu wniosków M. K., a dotyczącą nieujawnienia wszystkich źródeł dochodu, w tym o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie...
(...) maja 2007 r., M. K. nie zgodził się z rozstrzygnięciami organu I instancji. Wskazał, iż zarzuty odnośnie nieujawnienia źródeł dochodu są niezasadne, bowiem utrzymuje...

II SA/Ol 303/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-09

uznał, iż strona posiada nieujawnione źródło dochodów i jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoje niezbędne potrzeby bytowe. Zaznaczono, że strona wskazuje na źródła...
innych osób. Nie budzi zastrzeżeń Sądu stanowisko organów, iż strona posiada nieujawnione źródło dochodu. Wniosek taki można wyprowadzić z faktu użytkowania przez skarżącego...

I OSK 224/14 - Wyrok NSA z 2015-07-10

dochód uzyskiwany ze sprzedaży sprzętów domowych, z wykonywanej pracy dorywczej, otrzymywanej pomocy finansowej od osób drugich, a także z nieujawnionych źródeł dochodu...
, dochód uzyskiwany z otrzymywanej przez skarżącego pomocy finansowej od osób trzecich, jak również ze sprzedaży sprzętów domowych, a także z nieujawnionych źródeł dochodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100