Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 95/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

warunków przechowywania broni przez wyżej wymienionego. W trakcie kontroli nie ujawniono nieprawidłowości w tym zakresie, jednakże funkcjonariusz Policji ujawnił...
w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu ([...] listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...

II SA/Wa 2077/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

od kosztów sądowych., Wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną - B. A. Podał, że źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony w wysokości...
bezdomnym, bezrobotnym, samotnym, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku (granice ubóstwa)., Deklarowany średni dochód dwuosobowej rodziny skarżącego wynosi 5.489,83 zł...

II SA/Wa 604/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

niego, jak i rodziny występuje stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Obawy związane z zagrożeniem posiadają dwa niezależne źródła...
, jest jak najbardziej realne i poważne., W odniesieniu do drugiego źródła zagrożenia - z uwagi na prowadzenie wraz z żoną działalności gospodarczej, w ramach...

II SA/Wa 545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

przeprowadzone w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia powinny ujawnić występowanie ewentualnych 'przeszkód chorobowych' w dysponowaniu bronią. W przedmiotowej...
postępowanie karne (prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w [...] - sygn. akt [...]), oraz okoliczności związane z stanem faktycznym sprawy. Organ uznał, że ujawnione...

II SA/Wa 2286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-23

art. 15 ust. 1 pkt 6 tej ustawy; w przepisie tym chodzi zatem o takie zdarzenia bądź fakty, które nie mają źródła w skazaniu (które np. uległo już zatarciu), ale stanowią...
palnej (tak wyrok WSA o sygn. akt VI SA/Wa 1879/04 - dostępny w CBOSA),, - ujawnione fakty z przeszłości Wnioskodawcy wskazują na istnienie zagrożenia, o którym mowa w art...

II SA/Wa 960/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni w przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-2 i 4 oraz ust. 5, w zakresie broni...
potwierdzających legalność posiadania broni dotyczy m.in. ujawnienia określonych okoliczności, dotyczących stanu zdrowia osoby posiadającej broń. Przewidziany tryb odebrania ww...

III SA/Gl 459/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-11

(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł, czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 56 § 1 i 2 kks...
(...) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie VAT w kwocie co najmniej [...] zł czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodów, tj.: o czyn z art. 271 § ł i 3...

II SA/Wa 397/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

jednak dodano, iż w ocenie Biura Kadr należy przyjąć, że zadania realizowane przez Skarżącego stanowią potencjalne źródło zagrożenia jego życia lub zdrowia., Decyzją z dnia...
w szczególności, iż zakres jego zadań i obowiązków stanowi informacje niejawne i nie może ujawnić zarówno tego, jakie zadania wykonuje, jak również zdarzeń, które wskazują...

II OSK 2846/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

w listopadzie 2013 r. przed datą nadania anonimowej informacji o tym zdarzeniu (18 listopada 2013 r.), a poinformowała o tym organy Policji dopiero w dacie ujawnienia...
nie na faktach, lecz na prawdopodobieństwie zaistnienia faktów; 5) oparcie rozstrzygnięcia na źródle dowodowym sprzecznym z prawem, tj. na anonimowym doniesieniu z dnia 25 listopada...

II OSK 2665/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo. Jedynym źródłem, w oparciu o które organ ustalił fakt skazania Skarżącego za popełnienie przestępstwa był Krajowy Rejestr Karny...
ulegają ujawnieniu jedynie w przypadku samoistnego skazania na areszt. Wobec Skarżącego została orzeczona grzywna w wysokości 1.100 euro lub 33 dni alternatywnej kary...
1   Następne >   +2   +5   7