Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W związku z powyższą decyzją organ egzekucyjny zarządził zabezpieczenie tych należności, w stosunku do którego pełnomocnik...
, że decyzja ustalająca podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. z nie ujawnionych źródeł przychodów została stronie doręczona w terminie przewidzianym prawem...

SA/Sz 1889/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-06

od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych., Organ wskazał...
. i B. G.-T. postępowania podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II OSK 2643/19 - Wyrok NSA z 2022-09-21

postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 u.p.e.a. wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła...
wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. Art. 59 § 2 u.p.e.a. dotyczy umorzenia postępowania...

II OZ 840/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

. Oznacza to, że B. C. nie ujawniła wszystkich źródeł dochodu. Późniejsze wskazanie dodatkowego źródła dochodu pozostaje bez wpływu na fakt, że zawarte we wniosku PPF...
zainwestować w budynki i prowadzoną działalność. Zestawienie zatem powyższych oświadczeń musi prowadzić do wniosku, iż skarżąca nie ujawniła Sądowi w całości informacji...

II SA/Sz 669/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-02

, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych., Dotyczy to przypadku gdy podstawą umorzenia postępowania...

II SA/Ol 1002/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-30

razie czynić założenia, iż pochodzą one ze źródeł nieujawnionych we wniosku, oznacza to więc, że są wygospodarowywane z przychodów, które są na tyle duże, że przez połowę...

I OSK 804/06 - Wyrok NSA z 2006-10-17

. Według art. 61 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu...
zgłoszonych zarzutów wyjdą na jaw przeszkody lub wady postępowania, albo wtedy, gdy okoliczności te zostaną ujawnione w toku kontroli postępowania przeprowadzonej z urzędu...

VII SA/Wa 1447/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. Przepis ten dotyczy sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Kr 166/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-15

wprost, że prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze...
w drodze publicznej licytacji. Zgodnie z art. 1000 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia...

I OSK 931/06 - Wyrok NSA z 2006-11-08

, umorzonego na podstawie art. 59 § 2 ustawy do przypadku, w którym zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższającego kwotę wydatków...
ujawnione w toku kontroli postępowania przeprowadzonej z urzędu przez organ egzekucyjny, a także na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Istotą umorzenia jest przerwanie...
1   Następne >   +2   +5   11