Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1619/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

finansowe, których źródeł skarżący nie ujawnił. We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że poza emeryturą nie ma innego dochodu oraz ponosi wysokie koszty...
emerytalnego. Także analiza operacji dokonywanych na koncie należącym do córki skarżącego zaprzecza jakoby jedynym źródłem dochodu córki skarżącego był zasiłek dla bezrobotnych...

II GSK 906/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

będzie takie jego prowadzenie, które nie dopuści do przekazania, ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę usługodawcy. Prowadząc postępowanie w sprawie zawarcia...
, poz. 926 ze zm.)., Zdaniem Sądu nie można podzielić poglądu, że oferta konkurencyjnego świadczeniodawcy w sposób nieograniczony podlega ujawnieniu innym...

II GSK 366/13 - Wyrok NSA z 2014-05-29

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem uczciwej konkurencji jest takie jego prowadzenie, które nie dopuszcza do przekazania, ujawnienia...
Sąd zanegował stanowisko strony, z którego wynikało, że oferta konkurencyjnego świadczeniodawcy w sposób nieograniczony podlegała ujawnieniu innym świadczeniodawcom. Sąd...

VI SA/Wa 1291/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

tajne' albo wyłączenie wglądu do akt ze względu na nieistniejący i nieujawniony ważny interes państwowy, a co za tym idzie - niewydanie postanowienia, o którym mowa w art...
skarżącej, jak również niewskazanie źródła tej procedury, tj. przepisu ustawy o świadczeniach lub stosownego rozporządzenia, tudzież chociażby zarządzenia Prezesa NFZ, wydanego...

VI SA/Wa 1103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

),, - bezpodstawne i nieuzasadnione objęcie akt sprawy klauzulą tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne' albo wyłączenie wglądu do akt ze względu na nieistniejący i nieujawniony...
negocjacji, nieopublikowanie tej procedury przed konkursem ofert, niezaznajomienie z tą procedurą skarżącej, jak również niewskazanie źródła tej procedury, tj. przepisu...

VI SA/Wa 2536/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

- złożenia odwołania od rozstrzygnięcia, włączony zostaje obowiązek ujawnienia danych decydujących o rankingu ofert i ma on źródło w art. 73 k.p.a. Wobec tego cała oferta...

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...
dokonując oceny legalności wymienionej decyzji powinien był - jego zdaniem - uwzględnić, że skoro zarządzenie Prezesa NFZ nie jest źródłem prawa powszechnie...

II SA/Go 308/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej., We wykazach organ ujawnił wyniki końcowe postępowania konkursowego oraz ranking końcowy. W tabeli organ...
, poprzez zastosowanie do oceny ofert nieujawnionych w ogłoszeniu dokumentów pod nazwą 'Procedura konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach...

III SA/Po 923/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-08

, co następuje:, Skarga nie ma uzasadnionych podstaw., Sąd nie ujawnił ani naruszenia prawa materialnego, ani naruszenia prawa procesowego, które uzasadniałoby stwierdzenie...
zarządu Spółki B., w tym tych uprawnionych do składania oświadczeń woli w 2017 roku. Ujawnienie bowiem na tle zebranego materiału dowodowego braku obowiązku dostarczenia...

VI SA/Wa 516/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-09

danych osobowych. Ustawowo chronione dane osobowe zawarte w ofercie nie podlegają ujawnieniu., Skarżąca w dniu [...] lipca 2012 r. ponowiła wniosek o dopuszczenie...
. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę...
1   Następne >   +2   +5   10