Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

III SA/Po 359/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

obowiązujący porządek prawny poprzez regulowanie tego, co zostało już pomieszczone w źródłach obowiązującego prawa ogólnokrajowego, jak i poprzez wykroczenie przy stanowieniu...
naruszenia prawa. Ujawnione pominięcie prawodawcze nie pozwala przyjąć, że zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej są realizowane...

VI SA/Wa 1993/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

, jakie ujawniła kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Sportu. W ocenie organu doszło do naruszenia statutu Związku, regulaminów, jak również przepisów ustaw. Organ...
wyjaśnienie zawartego w decyzji rozstrzygnięcia. Tylko uzasadnienie decyzji odpowiadające powyższym wymogom jest źródłem informacji dotyczącej toku rozumowania organu...

II GSK 1702/18 - Wyrok NSA z 2018-12-04

wskazał, iż nie ulega wątpliwości, że źródłem roszczeń cywilnoprawnych, może być decyzja administracyjna. Tym samym, władcze rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium kreuje...
jednak ze wskazanych w tym przepisie przesłanek w stanie faktycznym sprawy nie zaistniała. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani do umorzenia...