Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania 'w szczególności', definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód...
nie ma podstaw, aby je kwestionować. Wyjaśnił również, że przedmiotowa opłata stanowi przychód z innych źródeł - wskazany w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT - który ma miejsce...

II SA/Wa 1389/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

, które mają być udowodnione i które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, - aby ujawnienie źródeł i środków dowodowych umożliwiło wykazanie istnienia lub nieistnienia...
z innych źródeł, których składając wniosek nie ujawnia,, - uprawnione było żądanie ujawnienia dochodów siostry Studenta skoro - przy logicznej ocenie jego wyjaśnień...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

dla rozstrzygnięcia sprawy (czy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków...
źródeł dochodu, czy też nie zgromadził takiego majątku, który pozwala mu na utrzymanie się mimo braku pracy. W konsekwencji, OKSS w wezwaniu wskazała, że na podstawie...

III OSK 1617/21 - Wyrok NSA z 2022-12-08

się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków dowodowych w taki sposób, by umożliwiło...
określonymi w p.s.w. i u.ś.r., nie stwierdził jednak, że nie ma innych źródeł dochodu, czy też nie zgromadził takiego majątku, który pozwala mu na utrzymanie...

II SA/Wa 1681/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

w sposobie powoływania takiego źródła. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak...
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez autora. CK wskazała, że potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił...

II SA/Wa 1432/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak sięgania do pierwotnego źródła...
' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego sposobu wykorzystywania materiału wtórnego. Sposób wykorzystania źródeł naukowych prowadzi do wniosku, że K. G. prowadził...

III SA/Lu 36/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

materialnej strony. W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca w żaden sposób nie ujawniła z jakich źródeł się utrzymuje, z jakich środków zaspokaja...
. [...] m2 oraz oszczędności w kwocie [...] zł. Jako źródło dochodu rodziny skarżąca wskazała jedynie rentę matki w wysokości ok. [...] zł brutto. Ponadto podała, że matka...

IV SA/Po 133/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-19

miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2016 i 2017r., wskazania źródła...
finansowania wydatków ujawnionych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, w przypadku korzystania z pomocy finansowej należy udokumentować od kogo uzyskano wsparcie finansowe...

III OSK 4576/21 - Wyrok NSA z 2022-11-29

z tzw. 'źródeł pośrednich', autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach takiego sposobu wykorzystania materiału wtórnego. Centralna Komisja podkreśliła...
umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Organ wprost wskazał, że sposób wykorzystania źródeł naukowych prowadzi do wniosku, że K.G. prowadził badania naukowe...

I OSK 1719/19 - Wyrok NSA z 2020-08-24

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej., Potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego...
prowadzenia pracy naukowej przez autora, a przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach takiego sposobu wykorzystywania materiału...
1   Następne >   +2   +5   +10   25