Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania 'w szczególności', definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód...
nie ma podstaw, aby je kwestionować. Wyjaśnił również, że przedmiotowa opłata stanowi przychód z innych źródeł - wskazany w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT - który ma miejsce...

II SA/Wa 1389/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

, które mają być udowodnione i które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, - aby ujawnienie źródeł i środków dowodowych umożliwiło wykazanie istnienia lub nieistnienia...
z innych źródeł, których składając wniosek nie ujawnia,, - uprawnione było żądanie ujawnienia dochodów siostry Studenta skoro - przy logicznej ocenie jego wyjaśnień...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

dla rozstrzygnięcia sprawy (czy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków...
źródeł dochodu, czy też nie zgromadził takiego majątku, który pozwala mu na utrzymanie się mimo braku pracy. W konsekwencji, OKSS w wezwaniu wskazała, że na podstawie...

II SA/Wa 1681/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

w sposobie powoływania takiego źródła. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak...
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez autora. CK wskazała, że potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił...

II SA/Wa 1432/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

. W konsekwencji, w przypadku tzw. pośredniego korzystania ze źródła, fakt ten powinien być ujawniony w stosownej o tym wzmiance. Brak sięgania do pierwotnego źródła...
' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego sposobu wykorzystywania materiału wtórnego. Sposób wykorzystania źródeł naukowych prowadzi do wniosku, że K. G. prowadził...

III SA/Lu 36/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

materialnej strony. W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca w żaden sposób nie ujawniła z jakich źródeł się utrzymuje, z jakich środków zaspokaja...
. [...] m2 oraz oszczędności w kwocie [...] zł. Jako źródło dochodu rodziny skarżąca wskazała jedynie rentę matki w wysokości ok. [...] zł brutto. Ponadto podała, że matka...

IV SA/Po 133/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-19

miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2016 i 2017r., wskazania źródła...
finansowania wydatków ujawnionych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, w przypadku korzystania z pomocy finansowej należy udokumentować od kogo uzyskano wsparcie finansowe...

I OSK 1719/19 - Wyrok NSA z 2020-08-24

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej., Potwierdzony został zarzut, że przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach, takiego...
prowadzenia pracy naukowej przez autora, a przy korzystaniu z tzw. 'źródeł pośrednich' autor nie ujawnił w stosownych wzmiankach takiego sposobu wykorzystywania materiału...

III SA/Lu 247/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany. Skarżąca wpisała tę informację do rubryki wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wskazując członków rodziny. Zdaniem...
organu powyższe nie oznacza jednak, że skarżąca ujawniła fakt istotny dla przyznawania pomocy materialnej, jakim jest uzyskiwanie przez ojca dochodu z tytułu renty...

III SA/Lu 246/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji...
jednak, że skarżąca ujawniła fakt istotny dla przyznawania pomocy materialnej, jakim jest uzyskiwanie przez ojca dochodu z tytułu renty. Załączone dokumenty, stanowiące komplementarną...
1   Następne >   +2   +5   +10   25