Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 474/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-03

finansowej, że brakuje jej pieniędzy na opłatę czynszu za mieszkanie. Skarżąca ujawniła, że źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł., Nadmienić należy...

I SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

bankowego skarżącej ujawnia ponadto, iż stan konta bankowego skarżącej nie jest wyłącznie zdeterminowany wpływami z ujawnionych we wniosku źródeł dochodów (emerytura i dodatek...
pielęgnacyjny). Przedstawiony przez stronę dokument bankowy uwidocznia również wpłaty dokonywane przez skarżącą ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł (tu: kwota...

I SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-16

nie jest wyłącznie zdeterminowany wpływami z ujawnionych we wniosku źródeł dochodów (emerytura i dodatek pielęgnacyjny). Przedstawiony przez stronę dokument bankowy uwidocznia...
również wpłaty dokonywane przez skarżącą ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł (tu: kwota [...] zł - data operacji [...] września 2015 r., k. 40; kwota [...] zł...

I SA/Wa 2996/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

pomocy nie był w stanie bez zbędnej zwłoki odnieść się do obowiązku ujawnienia źródeł uzyskiwanych dochodów, z których ponoszone są przez wnioskodawcę koszty utrzymania...
do uzupełnienia złożonego wniosku, stosownie do art. 255 p.p.s.a., w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, poprzez złożenie oświadczenia na temat źródeł...

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

istotnej zmianie. Sytuacja osobista skarżącego, jak i ujawnione źródła jego dochodów (środki utrzymania są czerpane z zysku pochodzącego z prowadzonej działalności...
, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną. Z wniosku wynika, że źródłem utrzymania obojga są zyski z prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej ([...] zł...

I SA/Wa 1980/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

przedstawionych we wniosku o prawo pomocy, ograniczających się do ujawnienia źródeł i wysokości dochodów skarżącej oraz jej męża, jak również informacji o umowie dożywocia...
; wskazanie wszystkich źródeł oraz wysokości dochodu (dochodów) osoby lub osób o których mowa w pkt 4; poprzez przedstawienie : a) spisu posiadanych przez te osoby...

I SA/Wa 1980/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

przedstawionych we wniosku o prawo pomocy, ograniczających się do ujawnienia źródeł i wysokości dochodów skarżącego oraz jego małżonki, jak również informacji o umowie dożywocia...
; wskazanie wszystkich źródeł oraz wysokości dochodu (dochodów) osoby lub osób o których mowa w pkt 4; poprzez przedstawienie : a) spisu posiadanych przez te osoby...

II SA/Ke 686/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

publicznych., Kończąc tę część rozważań stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione...
źródła dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem...

II SA/Ke 683/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

., Kończąc tę część rozważań stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła...
dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu...

II SA/Ke 687/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

- że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje wskazaną w tym Statucie działalność. Nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów...
statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Z tego też względu nie budzi wątpliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   95