Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Kr 14/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-15

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2002, 2003...
Skarbowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FSK 136/17 - Wyrok NSA z 2017-04-25

postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2002- 2004 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że skarżący złożyli...

I SAB/Kr 13/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub, pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r., I. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. do wydania aktu...
administracyjnego w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...

I SAB/Gl 10/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-25

wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2010 r., W trakcie toczącego się postępowania podatkowego, organ pismem z dnia 18 lipca 2013 r., skierowanym na podstawie...

I SAB/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Skarbowego w Ł. ustalającą zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W dniu 27 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. postanowienia...

I SAB/Kr 23/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

Skarbowego ustalił S. B. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009r. w kwocie [...]zł. Przedmiotowa decyzja została doręczona w sposób zastępczy z dniem 26 grudnia 2011r. a termin płatności zobowiązania...

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

I SAB/Kr 13/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-04

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych, źródłach przychodów za 2007 r., , , I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Izby Skarbowej do wydania...
podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków., Postanowieniem z dnia 24...
, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...

II SAB/Sz 127/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

[...] r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu., Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
', w której organ ten pismem z dnia [...] 2010 r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu,, - wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100