Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

[...] postanowieniem z dnia [...].12.2002 r. jest powołany w tym postanowieniu przepis art. 145 § 1 pkt 5 kpa stanowiący, że przesłanką wznowienia jest fakt ujawnienia istotnych...
. [...] z [...] października 2002 r. było źródłem powzięcia wiadomości przez Wojewodę o istnieniu przesłanek wznowieniowych w przedmiotowej sprawie., Dodatkowo podniesiono...

I SA/Wa 98/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

ten stwierdza, że nie zastosował zarządzenia z dnia 13 sierpnia 1971 r., uznając, że w świetle art. 93 ust. 1 Konstytucji, zarządzenie nie jest źródłem prawa powszechnie...
ujawnione w księdze wieczystej, w której jako właściciel nieruchomości wpisana jest Gmina [...] na podstawie umowy zamiany objętej aktem notarialnym z dnia...

I SA/Wa 332/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

Prawosławnego, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa nieodpłatnie i w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych, ujawnionych w księdze...
, źródłem prawa nie jest. Nadto wbrew art. 77 i art. 80 kpa akta sprawy nie zawierały w dacie orzekania tekstu uzasadnienia projektu uus., Spełniony został warunek władania...

I SA/Wa 2240/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

, który nie wynikał z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Wojewodę [...]. Zdaniem skarżącej, źródłem tego stanowiska, jest nieaktualność prowadzonego przez organ rejestru...
, jedynym uprawnionym do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem jest M., ujawniony w stosownych rejestrach organu., O aktualnym składzie Zarządu Gminy, Przewodniczący...

I SA/Wa 664/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-01

., na podstawie wspomnianego aktu notarialnego z 1928 r. - ujawniona jest jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości. Jednocześnie ustalono, że dla gruntu...
Kościoła Katolickiego natomiast zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa. Jego źródłami...

I SA/Wa 1517/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

, lecz w sposób niewłaściwy, skoro treść opinii została upubliczniona, a wnioskodawcy nie mogli się z nią zapoznać. Ujawnienie opinii biegłego przez biegłego w prasie...
[...] oraz [...].' Według organu rejestrowego w aspekcie źródeł, zasad doktrynalnych oraz celu Kościół [...] jest tożsamy z Church [...]. Różnica polega jedynie w aspekcie...

I SA/Wa 2273/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-05

ten - do czasu ujawnienia w Związku sporu wewnętrznego nie był przez nikogo kwestionowany., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że nie może być uznany...
muzułmańskiej skupionej w MZR nie przedłożył dokumentów ani podjął czynności podważających legalność tego wyboru czerpiących swoje źródło z postanowień ustawy lub statutu. Stwarza...

I SA/Wa 33/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

niedozwolony, który może stanowić źródło roszczeń odszkodowawczych dla byłych właścicieli (por. wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2014 r. sygn. akt V CSK 384/13)., Uznając...
Prezydenta m [...] z: [....] kwietnia 2006 r., [...] września 2011 r., [....] czerwca 2012 r.,[...] maja 2018 r. wynika, że działka nr [...] została ujawniona na podstawie...