Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1364/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

'[...]', ujawnionej w K. jako niebezpieczna, z kodem zabawki '[...]', sprowadzonej przez 'P.' Sp. z o.o. ustalono, iż ciąg pierwszych 12 cyfr jest taki sam. Zdaniem organu...
ma swój wyłączny numer, zdaniem Prezesa UOKiK, można stwierdzić, iż obie zabawki '[...]' - ujawniona w K. i zaimportowana przez 'P.' Sp. z o.o. są tymi samymi niebezpiecznymi...

VI SA/Wa 1204/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-06

, że stosowanie skrótu firmy w oznakowaniu środków spożywczych jest dopuszczalne, pod warunkiem ujawnienia tego skrótu m.in. w statucie spółki, z uwagi na to, iż informacje...
, z prawem używania skrótu firmy 'F. S.A.'., Strona nadmieniła, że rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie przewiduje ujawnienia skrótu firmy, a jej ujawnienie...

VI SA/Wa 558/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

2019 r. (nr akt kontroli: ZNP.8361.28.2019)., W okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie przepisów po raz pierwszy organ ujawnił jedenaście...
, powierzchnia sklepowa, liczne zmiany cen czy konieczność codziennego wykładania nowych partii towarów. Przedsiębiorca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek ujawnić...

VI SA/Wa 478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

stanowiłoby ujawnienie szczegółowej receptury produktu, a tym samym groziłoby ujawnieniem tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa,, 6. § 15 rozporządzenia Ministra...
charakterystyki środka spożywczego, w szczególności co do rodzaju, właściwości, składu, ilości, źródła, miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Przedsiębiorca ponosi...

VI SA/Wa 2075/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

i w konsekwencji nałożenie kary pieniężnej za podanie nieprawdziwych danych, podczas gdy zakwalifikowanie źródła pozyskania biomasy nie stanowi podania faktów...
spełniającej wymogi nałożone ustawą BIO, a tym samym nie może być zakwalifikowana jako umowa dostawy stanowiąca źródło pozyskania biomasy w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy...

VI SA/Wa 35/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

i interesów konsumentów - na zakwestionowanych ww. partiach produktów nie było m.in. informacji dotyczącej źródła ich pochodzenia, zawartości netto, terminu przydatności...
2010 r. zwrócono się o pomoc do Komendanta Komisariatu Policji w K., w celu wyegzekwowania niezbędnych dokumentów do oceny źródła pochodzenia towarów i legalności...

II GSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

tych produktów ujawniono obecność tłuszczu obcego, a nadto w składzie masła ujawniona została też zawyżona zawartość wody. Opierając się na wynikach badań organ uznał, że stosując...
wiarygodność wyników badań ujawnionych w sprawozdaniach i prawidłowość ustaleń organu poczynionych na ich podstawie, co do zafałszowania zbadanych artykułów., Na koniec WSA...

VI SA/Wa 3862/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

i żywienia organ odwoławczy podkreślał, że skrót nazwy spółki: 'R. spółka jawna' nie został ujawniony w KRS. W związku z tym wprowadzenie tego skrótu na opakowaniach...
wprowadzenie w błąd może być m. in. nieprawidłowe określenie w oznakowaniu źródła lub miejsca pochodzenia produktu., W ocenie skarżącej oznakowanie badanych produktów...

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych. Zdaniem Sądu I instancji, nie występują przesłanki, by negować wiarygodność wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu...
wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu laboratorium i prawidłowość ustaleń organu poczynionych na ich podstawie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko...

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

za niezgodny z samą Konstytucją i odmówić mu waloru źródła prawa /por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. K 33/01 - OTK ZU-A 2002 nr 4 poz. 44/., Ubocznie...
co do charakteru działań podejmowanych przez organy kontroli, w następstwie ujawnienia naruszenia przez przedsiębiorcę zasad, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy. Jedno...
1   Następne >   +2   +5   7