Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 692/05 - Wyrok NSA z 2006-04-07

majątku nabytego z nieujawnionych źródeł oraz, że dotyczy majątku zakupionego w trakcie starania się o dodatek mieszkaniowy., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Samorządowe...
o dodatkach mieszkaniowych nie chodzi o stan majątkowy osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy uzyskany w wyniku nielegalnych dochodów, czy też nieujawnionych źródeł...

II SA/Op 164/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-27

, że rodzina ta korzysta z innych, nieujawnionych źródeł finansowania., Z powyższą decyzją nie zgodził się S. L., który w odwołaniu z dnia 13 grudnia 2004 r. wniósł...
się z organem pierwszej instancji, iż w rozpatrywanej sprawie zachodzi przypadek gdy wnioskodawca korzysta z nieujawnionych źródeł dochodu. Oparto się na ustaleniach poczynionych...

II SA/Bd 1299/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-23

z nieujawnionych źródeł dochodu (wyrok NSA z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 1545/07; wyrok WSA w Opolu z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Op 100/12; dostępne...
się z ponoszeniem kosztów, które mogłyby świadczyć o tym, że rodzina skarżącego posiada nieujawnione źródła dochodu., Jak już wyżej wskazano, sam stan posiadania osoby ubiegającej...

II SA/Wa 476/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Wnioskodawca ujawnił, że źródłem jego dochodu jest kwota...
i Internetu [...] zł, oraz gazu i prądu [...] zł, co daje łączna kwotę ok. [...] zł. Wnioskodawca ujawnił również posiada majątek ruchomy w postaci samochodu o wartości...

II SO/Wa 14/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

. Wnioskodawca ujawnił, że źródłem jego dochodu jest wynagrodzenie za pracę w wysokości [...] zł. Ujawnił, że ponosi wydatki w postaci opłaty za abonament za telefon komórkowy...
w gospodarstwie domowym, ujawnił, że nie posiada majątku, nie posiada oszczędności, prowadzone są w stosunku do niego postępowania komornicze na kwotę ok. [...] zł...

II SA/Bd 660/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-27

domowego, co uzasadnia przypuszczenie, że mogły one zostać nabyte ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł dochodu (wyrok NSA z dnia 16 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK...
jego uzyskania, a także zbadać czy w sprawie występują okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że samochód ten został nabyty z nieujawnionych źródeł dochodu. Tych ustaleń...

I OSK 876/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

, nieujawnionych źródeł finansowania., W odwołaniu od powyższej decyzji S. L. wniósł o jej uchylenie i przyznanie dodatku mieszkaniowego. Podniósł, iż organ I instancji...
i nie rozważano kwestii ujawnionych przez stronę dodatkowych źródeł dochodu. Nadto, Sąd uznał, że należy zgodzić się ze S. L., iż w kwestionowanej decyzji - uchybiając...

III SA/Gd 305/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-06

postępowanie dowodowe na okoliczność nieujawnionych źródeł dochodu. W aktach sprawy znajduje się wywiad środowiskowy. Z wywiadu tego oraz wniosku i oświadczenia o stanie...
własność B. Z.), to również nie można na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie przesądzać, iż zakup został sfinansowany z nieujawnionych zasobów...

I OSK 1045/05 - Wyrok NSA z 2006-07-07

dotyczyć takich osób które deklarują niskie dochody a faktycznie dysponują dochodami uzyskanymi z nieujawnionych źródeł.., czyli osiąganych nielegalnie. Sąd powołał...

II SA/Ke 1096/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-04

lub zasobów pieniężnych, np. nabytych ze środków uzyskanych z nieujawnionych źródeł, która sprzeciwia się przyznaniu dodatku mieszkaniowego, (por. wyrok WSA w Opolu z 29.05.2012 r...
zakończonej decyzją z dnia [...]. okoliczności istniejące w dniu jej wydania, nieznane organowi. Nowe okoliczności to ujawnienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci domu, działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   22