Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Po 34/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-12

dokumentacji geologicznej przedmiotowego złoża, stąd Rada Miasta i Gminy S. nie mogła przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uzgodnienia ujawnić tego złoża w studium...
w trybie art. 95 ust. 1 p.g.g. Trwa postępowanie mające na celu ujawnienie tego złoża w studium w tym trybie, gdyż [...] października 2019 r. Rada Miasta i Gminy S. podjęła...

II GZ 256/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

przewyższyły jej ujawnione przychody (250.000 zł kapitału zakładowego oraz 92.000 zł od odbiorców jej usług). Kwoty przekazane tytułem umowy kupna złóż żwiru zatem prawie...
dwukrotnie przekraczają całość deklarowanych przychodów Spółki. Dowodzi to, zdaniem Sądu, że jeszcze w okresie prowadzenia działalności gospodarczej źródłem finansowania...

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

tytułem umowy kupna nieruchomości (640.000,00zł). Zaistniała, więc konieczność ustalenia źródła finansowania działalności Spółki., Z dodatkowych wyjaśnień i przekazanej...
złóż żwiru, 32 tys. zł - inni dostawcy) znacznie przewyższyły jej ujawnione przychody (250 tys. zł - kapitał zakładowy oraz 92 tys. zł odbiorcy usług Skarżącej...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

planu zagospodarowania przestrzennego, czy studium ustawodawca miał na myśli przepisy innych ustaw, które mogłyby określać przeznaczenie nieruchomości. Oba te źródła należy...
Wodna) do polskiego systemu prawnego, mającą na celu m.in. zmniejszenie presji oddziaływali antropogenicznych na wody podziemne, gdzie jako główny czynnik źródła...

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

. Jednocześnie dochodzi ona zwrotu zadatków wpłaconych tytułem umowy kupna nieruchomości ( ... zł ). Zaistniała, więc konieczność ustalenia źródła finansowania działalności spółki...
jej ujawnione przychody ( ... tys. zł - kapitał zakładowy oraz ... tys. zł odbiorcy usług skarżącej). W konsekwencji kwoty przekazane tylko tytułem umowy kupna złóż...

II GSK 3776/17 - Wyrok NSA z 2020-02-20

której, ujawnili prowadzenie prac ziemnych przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w B.. Za zgodą Prezesa Zarządu Spółki i jej pełnomocnika dokonano pomiarów geodezyjnych i sporządzono zdjęcia...
, iż w marcu 2015r. rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy stawu. Na podstawie stwierdzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz ujawnionego w dniu [...] maja 2015r. zakresu prac...

II GSK 3409/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

- tych (ub. wieku). Tymczasem ujawnione ślady eksploatacji, potwierdzone na otrzymanych zdjęciach były zupełnie świeże. Wątpliwości Sądu nie budził także sposób obliczenia...
o 'dzikim' wydobywaniu piasku na jego terenie. Ponadto pracownicy organu I instancji, dość przypadkowo, ujawnili wywóz kruszywa z terenu należącego do skarżącego...

VI SA/Wa 1622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

. U. Nr 80, poz. 717) - poprzez wydanie decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na podstawie regulacji aktu nie będącego źródłem powszechnie obowiązującego prawa; art. 10 ust...
przestrzennym - poprzez wydanie decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na podstawie regulacji aktu nie będącego źródłem powszechnie obowiązującego prawa;, 1. art. 23 ust. 2 pkt...

VI SA/Wa 2424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

Środowiska stwierdził, iż ponowne rozpoznanie sprawy nie ujawniło żadnych okoliczności podważających zasadność w/w decyzji z dnia [...] lipca 2010 r. Zdaniem organu...
, a w konsekwencji zasadność odmowy jej zawarcia nie może być podważana za pomocą instrumentów prawa administracyjnego, a w konsekwencji nie może być źródłem interesu prawnego...

VI SA/Wa 1210/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

. Źródłem interesu prawnego opartego na prawie refleksowym są z reguły normy prawa cywilnego regulujące stosunki własnościowe lub zobowiązaniowe., Skarżący przywołał m.in. wyrok...
w celu ich ochrony - na gminie spoczywa obowiązek ich ujawnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach...
1   Następne >   +2   +5   7