Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 144/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za [...] rok w kwocie [...] zł., W zażaleniu strona wniosła o uchylenie powyższego postanowienia z uwagi na naruszenie art. 239...
dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 rok w wysokości [...] zł, która została doręczona po upływie terminu przedawnienia. W jej ocenie...

I SA/Bd 143/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 rok w kwocie [...] zł., W zażaleniu strona wniosła o uchylenie powyższego postanowienia z uwagi na naruszenie art. 239 ustawy...
dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 rok w wysokości [...] zł, która została doręczona po upływie terminu...

I SA/Bd 506/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-02

dotyczą postępowania egzekucyjnego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1992, 1993 i 1994. Zobowiązania wynikają z decyzji...
ustalających wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu, które doręczone zostały zobowiązanemu w następujących terminach...

I SA/Bd 654/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-22

dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł stwierdził, że postawiony zarzut jest nieuzasadniony, albowiem w niniejszej sprawie...
[...] r. ustalającej B. K. wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł, będącej...

I SA/Bd 1008/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-09

nr [...] obejmującego należność z tytułu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach za 2005r, ustalonego decyzją z dnia [...]., 2. W uzasadnieniu postanowienia organ wymienił czynności egzekucyjne podjęte toku postępowania egzekucyjnego...

I SA/Bd 395/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-12

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, została doręczona skarżącemu w trybie art. 150 ustawy...
zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja...

I SA/Kr 1882/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-14

, że wnioskodawca w chwili obecnej nie posiada ujawnionych źródeł dochodu tj. nie jest przedsiębiorcą (nie prowadzi działalności gospodarczej od 25 marca 2014 r...
zakwestionowaną decyzję., Uzupełniając ustalenia poczynione na wcześniejszym etapie postępowania wskazano, że wnioskodawca w chwili obecnej nie posiada ujawnionych źródeł...

II GSK 804/15 - Wyrok NSA z 2016-10-14

podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2002. W toku tego postępowania organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunków bankowych...
ostateczne, ustalające skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. i umorzył postępowanie w sprawie...

I SA/Bd 1157/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi i zastosowanymi środkami egzekucyjnymi powstały koszty egzekucyjne...
w ujawnionych źródłach przychodów dokonano w związku z tym, że po wznowieniu postępowania w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK...

I SA/Bd 1156/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998-2001. W związku z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi i zastosowanymi środkami egzekucyjnymi powstały koszty egzekucyjne...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów dokonano w związku z tym, że po wznowieniu postępowania w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100