Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2572/12 - Wyrok NSA z 2014-04-09

w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. poprzez oddalenie skargi na skutek błędnej wykładni art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. polegającej na przyjęciu, że ujawnienie się źródła...
[...], orzeczono o odmowie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2006 r., albowiem - zdaniem organu - w sprawie nie ujawniły się nowe...

IV SO/Wa 51/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

, nieujawnionych źródeł dochodu, przy czym wysokość środków finansowych uzyskiwanych z tych źródeł, również, z woli strony, nie została w niniejszym postępowaniu ujawniona...
bowiem, że skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z trzema dorosłym synami, którzy pozostają na jej utrzymaniu, nie posiadają bowiem własnych źródeł dochodów...

II SA/Kr 688/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17

. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. poprzez oddalenie skargi na skutek błędnej wykładni art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. polegającej na przyjęciu, że ujawnienie się źródła dowodowego nie stanowi...
1 pkt 5 K.p.a. polegającej na przyjęciu, że ujawnienie się źródła dowodowego nie stanowi przesłanki wznowieniowej, nie zasługuje na uwzględnienie. Okoliczności...

I SA/Wa 102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

istnieją podstawy do jego uwzględnienia. Skoro wnioskujący utrzymuje się z wyłącznie z ujawnionego dochodu (stanowi on źródło utrzymania jego i żony), to mając na uwadze...
wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura skarżącego w wysokości [...] zł oraz emerytura...

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

drogową, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. przeszła na własność SP lub gminy, jest także osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w wyniku...
jest działka oznaczona numerem [...]. Zgodnie z wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej nr [...] prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego...

I SA/Wa 593/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-19

dotyczącym tej nieruchomości nie mają interesu prawnego, którego źródłem jest ujawnione do niej w dawnej księdze wieczystej przynależne im prawo własności. Zgodzić...
[...] jako właściciele nieruchomości ujawnieni byli P. i E. małż O., a w lwh [...] E.O.. Opuścili oni nieruchomości ok 1947 r. w związku zajęciem ich domu przez funkcjonariuszy...

I SA/Wa 552/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-04

. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu skarżący wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem dochodu rodziny jest emerytura...
[...] w wysokości [...] zł netto. Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada stałej pracy i opłaca alimenty na [...] w wysokości [...] zł, ponadto ujawnił, że posiada oszczędności...

I SA/Wa 2483/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca ujawnił, że pozostaje...
sam w gospodarstwie domowym, posiada majątek w postaci domu i nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Źródłem utrzymania wnioskodawcy jest emerytura w wysokości...

I SA/Wa 2692/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

wznowienia postępowania wskazano ujawnienie nowych istotnych okoliczności faktycznych (dla których źródłem były pisma i zeznania H. O.), istniejących w dniu wydania decyzji...
. Z treści księgi wieczystej nr [...] prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr [...] wynika, że jako właściciel tego gruntu ujawniony jest Skarb Państwa...

IV SA/Wa 630/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-27

przy tym, iż w trakcie rozprawy przed Sądem Skarżący oświadczył, iż w prawdzie jego żona pracowała w przedsiębiorstwie, jednak głównym źródłem utrzymania było pozyskiwanie...
arbitralnie uznały, iż głównym źródłem dochodów S. S była praca poza rolnictwem. Takie twierdzenie nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy., Zaskarżoną decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   34