Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 1853/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

tylko, że dąbrowszczacy 'byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych...
z ujawnionych źródeł historycznych była ona zróżnicowana. W opinii IPN, którą organ bezdyskusyjnie zaakceptował, przemilczano również pozostałe doświadczenia życiowe...

IV SA/Po 753/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

znaczenie wyrazów (źródło: [...]): 'symbolizować', 'upamiętniać', 'propagować', użytych w art. 1 ust. 1 u.dekom. (odpowiednio: 'być symbolem czegoś, przedstawiać...

II SA/Ol 94/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-05

polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych była bardzo zróżnicowana. Docierający...
nadając nową nazwę ulicy ma dużą swobodę, jednak ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Konstytucja RP w art. 87 wskazuje zamknięty katalog źródeł...

II SA/Go 340/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

finansowania ujawnienia w studium złóż kopalin podniesiono, że ustawodawca nakładając na gminę obowiązki wynikający z art. 208 p.g.g. nie określił w żaden sposób źródła...
nałożenia ustawowego obowiązku ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w żaden sposób nie wskazano źródeł...

II SA/Op 433/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-12

'[...]' i poza obszarem górniczym '[...]';, 3. całego terenu o symbolu PG, w którym ujawnione jest złoże '[...]' i '[...]';, 4. wszystkich zapisów, które dopuszczają...
, że mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42 i 60), dalej jako: ustawa...

I OSK 1656/17 - Wyrok NSA z 2017-10-26

, gdyby członkom komisji uniemożliwiono tajne głosowanie albo gdyby, pomimo oddania głosu w sposób tajny, wybór poszczególnych członków komisji został ujawniony. Wobec tego organ...
przez osobę w głosowaniu, w sposób wolny od nacisków osób trzecich. Celem tajności głosowania jest uniemożliwienie głosującym ujawnienia sobie nawzajem sposobu głosowania...

II SA/Bk 263/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-13

użytek 'Ws' został ujawniony zarówno w ewidencji gruntów i budynków, jak i w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. NSA podkreślił...
własność stanowią grunty, tego własnością jest woda. W takim przypadku własność gruntu przesądza o własności wody. W tym kontekście fakt ujawnienia Gminy C. B...

II OSK 1852/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

- ma w zasadzie dużą swobodę, ale ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wskazano, iż art. 87 Konstytucji RP wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa...
powszechnie obowiązującego na terenie RP, a jednym z tych źródeł prawa są akty prawa miejscowego. Stosownie do art. 87 ust. 2 w zw. z art. 94 Konstytucji RP niektóre uchwały rady...

II OSK 2049/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

. Podniesiono, że art. 87 Konstytucji RP wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP, a jednym z tych źródeł prawa są akty prawa miejscowego...
do stosowania zasad określonych w powołanej uchwale. Stosownie do art. 87 ust. 1 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej...

II SA/Op 1/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-16

oraz nie oznaczono granic obszaru objętych zmianą rysunku studium, co w efekcie skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całosci., Kolejne ujawnione...
wyznaczenia w tekście oraz na rysunku studium strefy ochronnej obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   16