Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 33/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

wprost do zanieczyszczonych cieków wodnych, lecz badania wykazały, że źródłem zanieczyszczenia były zanieczyszczenia osadów w kanałach na terenie i w rejonie Huty Cynku...
., ale jej źródłem była działalność zakończona przed tą datą (z sytuacją taką nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie)., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II OW 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

rozporządzenia)., W tym zakresie, w ocenie Starosty, całkowicie błędne jest wskazanie obowiązku udostępnienia odpisu dokumentu stanowiącego jedno ze źródeł danych ewidencyjnych...
w formie zaświadczenia o danych znajdujących się w rejestrze - ewidencji gruntów i budynków., Czym innym jest wydanie zaświadczenia o treści danych ujawnionych w rejestrze...

II OW 136/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów...
przyczyn konkretnej, ujawnionej szkody, z pominięciem działań dotyczących funkcjonowania całego urządzenia, celem zapobieżenia szkodom, które mogą ujawnić się na terenie...

I OW 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

pobytu i ujawnić jej wolę, co do charakteru tego pobytu. Pani M.S. mieszka w Iwoniczu, nie zerwała w jakikolwiek sposób swych więzi z tym miastem, wg oświadczeń jej córki...
nie wyraził zgody na ujawnienie swojego nazwiska oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem tłumacząc się tym, że nie chce się mieszać. W dalszej kolejności dyrektor GOPS...

II OW 149/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

zastosowania konkretnego przepisu prawa materialnego. Jako źródło sporu organ ten wskazuje natomiast 'uprawnienia właścicielskie' poszczególnych organów wykonujących...
o przekazaniu wód pod zarząd danego organu. Ponadto uprawnienia te podlegają ujawnieniu w ewidencjach prowadzonych przez właściwe organy (ewidencja gruntów i budynków...

I OW 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-30

akt ujawniono decyzję wydaną w dniu [...] listopada 2012 r. przez Starostę Jaworskiego, w której na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom...
powołanej ustawy jest źródłem uprawnienia dla organu do wydania decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, to właściwość miejscową należy...

II OW 94/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

, a zagrożenie oddziaływania skarpy ujawniło się w związku z pracami w zakresie usunięcia (rozbiórki) muru oporowego, które związane były z wykonaniem decyzji PINB nakazującej...
ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty...

II OW 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-09

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W chwili ujawnienia wystąpienia szkody na terenie Bazy Paliw O. istniała i działała firma O. Prezydent Bydgoszczy...
w studni i w wyniku dalszych badań wytypowano tereny, na których mogło powstać skażenie gruntu (tereny po byłej bazie O. oraz teren węzła kolejowego) stanowiące źródło...

II OW 99/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich (pkt 1); - odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty...
posiadanych kompetencji, odnośnie ujawnionej na działce nr [...] w [...] zabudowy, prowadzi postępowanie administracyjne w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane., Z uwagi...

II OW 18/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

nie posiadały rowu, był on jedynie ujawniony na mapach sytuacyjno-wysokościowych. Celem utworzenia tego rowu było odprowadzanie wody z gruntów rolnych znajdujących...
inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą...
1   Następne >   2