Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Wr 1670/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

złomu wobec kategorycznej odmowy ujawnienia się osoby sprzedawcy i ujawnienia źródła pochodzenia złomu powoduje, że przedsiębiorca podejmuje ryzyko uczestnictwa...
dyrektywą, na podstawie której można skutecznie ustalić źródło pochodzenia zbywanego przez nich złomu. Skarżący nie ma racji twierdząc o nielegalności rozporządzenia nr 10...

II SA/Gd 156/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

skarżący swój interes prawny wywodzi z faktu pozostawania użytkownikiem gruntów i wód jeziora S., ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla działki...
:, a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,, b) znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź...

II SA/Gd 660/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

a jako jej właściciele ujawnione zostały osoby fizyczne, co oznacza, że znajdujące się na niej wody stawu B. nie mogą być wodami płynącymi, a tym samym nie można na nich ustanowić...
oraz z treści umowy dzierżawy z dnia 16 maja 1994 r. Skarżący stwierdził, że mapa hydrograficzna, na którą powołał się organ, nie może być miarodajnym źródłem danych o spornej...

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

systemu źródeł prawa. Podstawową prawną formą tej samodzielności jest uprawnienie organów jednostek samorządu terytorialnego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego...
publicznej ocenianej postaci; na dodatek bez ujawnienia powodów tego pominięcia. Sfery, co trzeba podkreślić, wręcz tę postać definiującej w przestrzeni publicznej...

II SA/Gd 28/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

azotu ze źródeł rolniczych;, 11) przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;, 12) stanu...
, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku., Według zatem ujawnionych okoliczności sprawy Dyrektor RZGW kontrolowanym...

III OSK 4498/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody...
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 t.j.). Ochronie złóż kopalin służy chociażby obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż...