Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 45/94 - Wyrok NSA z 1995-06-26

, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Stosownie do ust. 2 tego artykułu wysokość kosztów...
. 18 ust. 1 i 2 omawianej ustawy podstawową kwestią jest to, czy 'stwierdzenie naruszenia' oznacza czynność faktyczną, czyli w istocie ujawnienie samego faktu naruszenia...

SA/Lu 1866/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-04-25

, z którego treści wynika, że rada uczestników scalenia ustaliła zasady użytkowania gruntów wspólnych, ujawnionych w tabeli likwidacyjnej, w taki sposób, żeby wydzielić plac...
, gdzie są wymienione w punktach 1-7 źródła pochodzenia wspólnot gruntowych. Wspólnota objęta niniejszym postępowaniem nie odpowiada tym kryteriom. Omawiana wspólnota gruntowa pochodzi...

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

ujawnieniu podlega przedmiot postępowania koncesyjnego, a więc liczba i rodzaj częstotliwości lub kanałów przeznaczonych do rozdysponowania oraz ich lokalizacja. Znani muszą...
warunek uzasadnienia faktycznego i prawnego zmusza organ koncesyjny do ujawnienia motywów, którymi się kierował w swych wyborach., Przepis art. 34 ustawy o radiofonii...

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

. Zostało wówczas ujawnione, że w okresie od 10 kwietnia 1992 r. do 31 października 1992 r. był zatrudniony w 'S.' w P., czyli w okresie, w którym był uznany za bezrobotnego...
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, określonych w odrębnych przepisach, które finansowane są z innych źródeł i co do których obowiązuje inny tryb postępowania...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

, została ujawniona w dwóch księgach wieczystych (...)., Aktami notarialnymi z dnia 14 maja 1970 r. oraz z dnia 16 czerwca 1977 r. obie nieruchomości zostały oddane w użytkowanie...
wieczyste spółce z o.o. (...) w W. Prawa wynikające z tych aktów notarialnych zostały ujawnione odpowiednio w wymienionych wyżej księgach wieczystych. Następcą prawnym...

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

centralnego w łącznej wysokości 13 161 500 starych zł. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Aneta L., której głównym źródłem utrzymania /według oświadczenia/ są pobory męża...
się od rozstrzygnięcia organu I instancji., W skardze na tę decyzję Aneta L. przyznaje, że posiadanie gospodarstwa rolnego nie zostało przez nią ujawnione, i wnosi o uchylenie...

SA/Gd 1830/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-06-07

w spółdzielni mieszkaniowej ma decydować źródło, z jakiego pochodziły środki na te wydatki. Wobec tego okoliczność finansowania wkładu kredytem bankowym zaciągniętym...
107/95, sprowadzającego się do tezy, że 'ujawnienie wydatków dających prawo do ulgi mieszkaniowej po złożeniu zeznania podatkowego za rok, w którym zostały one poniesione...