Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 381/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-09

kredyt został udzielony, wskazanie wszelkich (poza ujawnioną emeryturą) źródeł dochodu uzyskanego w 2008r. w tym np. w ramach publicznych instytucji edukacyjnych, przedszkoli...
a źródłem jej utrzymania są świadczenia emerytalne w wysokości 1.640,07 zł. brutto (1.356,46 zł. netto). Z powyższej kwoty wnioskodawczyni spłaca kredyt hipoteczny na mieszkanie...

II SA/Ka 1356/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-01

w szczególnych warunkach w narażeniu na hałas. I tylko ten szkodliwy czynnik był źródłem ujawnionego u niego niedosłuchu, powodującego trudności w kontaktowaniu...
placówek diagnostycznych budziły wątpliwości, których nie wyjaśniono. Skutecznie nie obalono domniemania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ujawnionym u skarżącego...

IV SA/Gl 1084/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-12

, że pozyskuje środki pieniężne także ze źródeł, których nie ujawnił we wniosku. W konsekwencji wiarygodność jego oświadczeń co do wysokości rzeczonego dochodu budzić może poważne...

III SA/Wr 429/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-10

jakoby epikryza leczenia szpitalnego w dniach 17-23 grudnia 2002 r. wskazywała na zawodowe źródło ujawnionego wówczas zespołu cieśni nadgarstka. W dokumencie tym stwierdzono...
w środowisku pracy albo pozostaje w związku ze sposobem wykonywania pracy, czy też wynika z innych źródeł chrobotwórczych, niezbędne stało się ustalenie etiologii tej choroby...

II SA/Ke 545/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-04

na hałas i pyły wapienne zawierające substancje drażniące drogi oddechowe, natomiast w środowisku pracy nie ujawniono czynników rakotwórczych zaliczonych do kategorii 1...
należała obserwacja przebiegu procesu wypału wapna w sterowni oraz kontrola ciągów technologicznych, w pobliżu których zlokalizowane były źródła promieniowania...

II OSK 1955/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

tego orzeczenia, nawet gdyby przyjąć istnienie źródła promieniowania w miejscu pracy skarżącego to przeprowadzone badania okulistyczne, dermatologiczne i krwi obwodowej...
nie wykazały skutków działania takiego promieniowania i nie ujawniły zmian, które mogłyby być następstwem narażenia na nie., Organ odwoławczy, po przeanalizowaniu całości...

II OSK 115/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

w środowisku pracy nie ujawniono czynników rakotwórczych zaliczonych do kategorii 1, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 280 poz...
przebiegu procesu wypału w sterowni oraz kontrola ciągów technologicznych, w pobliżu których zlokalizowane były źródła promieniowania jonizującego (kobalt - Co60...

II SA/Ka 1244/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-20

lekarskiego, w którym ujawnione obniżenie ostrości słuchu ucha lewego, lepiej słyszącego nie upoważniało do rozpoznania choroby zawodowej nie znalazł podstaw...
do jej stwierdzenia., Odwołanie od decyzji wniósł p. A. K.. Nie zgadzał się z wnioskami przedstawionymi w jej uzasadnieniu. Ujawniony u niego ubytek słuchu był następstwem wykonywania...

II OSK 1066/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01

sprowadzają się do braku wydania nowego orzeczenia lekarskiego w sprawie ze względu na ujawnienie zatrudnienia pracownika w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowcy...
znaczenie prawne, mające w konsekwencji wpływ na zmianą treści decyzji, w kwestiach zasadniczych. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu ujawnione nowe okoliczności...

II OSK 154/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

medycznej z Centrum [...] w [...] S.A. i zobowiązanie palcówki do jej przedłożenia - na okoliczność ujawnienia choroby zawodowej oraz jej źródła,, - dopuszczenie dowodu...
płatkowe dały wynik ujemny. Ujawnione schorzenie może mieć więc atopowe podłoże, wynikające z uczulenia skarżącej na liczne, pospolite alergeny wziewne i pokarmowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   65