Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 775/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

pkt 5, § 30 ust. 3 pkt 4 oraz § 31 ust. 3 pkt 6 uchwały lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW na terenach...
symbolem P) lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w sytuacji gdy na terenach odpowiadających w Studium (uchwała...

IV SA/Po 596/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-05

') naruszyła ww. przepisy w związku z brakiem ujawnienia w części tekstowej i graficznej Planu udokumentowanego złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707...
. Na obszarze objętym postanowieniami zaskarżonego Planu występują udokumentowane złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707), które nie zostały ujawnione...

II OSK 3231/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

u.p.z.p., zgodnie z którymi, jeśli na obszarze gminy przewiduje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100...
. 2a u.p.z.p. wprowadzony został obowiązek wyznaczenia w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii...

II OSK 121/05 - Wyrok NSA z 2005-11-03

naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Stosownie do ust. 2...
. Kwestią zasadniczą jest jednak to, czy 'stwierdzenie naruszenia' oznacza czynność faktyczną, czyli w istocie ujawnienie samego faktu naruszenia wymagań ochrony środowiska...

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

według zasięgu konturu działki budowlanej ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2000r. i przyjmując minimalną jego powierzchnię w wielkości 0,15 ha,, b) 40...
tylko powierzchnię zabudowy według zasięgu konturu działki budowlanej ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2000r., zaś do pozostałej części działki...

II SA/Ol 618/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

udokumentowany, a ponadto jest to złoże torfów, a nie piasku, złoże 'Klejnowo' nie zostało ujęte na rysunku, złoże 'Klejnowo I' nie zostało ujawnione ani w tekście...
dokumentacji planistycznej., W niniejszej sprawie Wojewoda zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów u.p.z.p oraz P.g.i.g. odnośnie do braku ujawnienia, bądź nieprawidłowego...

II SA/Ol 618/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

udokumentowany, a ponadto jest to złoże torfów, a nie piasku, złoże 'Klejnowo' nie zostało ujęte na rysunku, złoże 'Klejnowo I' nie zostało ujawnione ani w tekście...
dokumentacji planistycznej., W niniejszej sprawie Wojewoda zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów u.p.z.p oraz P.g.i.g. odnośnie do braku ujawnienia, bądź nieprawidłowego...

II SA/Ol 674/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-14

, które mogą się ujawnić dopiero w trakcie obowiązywania planu w zakresie m.in. potrzeby utwardzenia fragmentów wydzielonych i istniejących dróg polnych lub urządzania w ich granicach...
), stanowiących w myśl art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, źródło powszechnie obowiązującego prawa. Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 kwietnia...

III OSK 6317/21 - Wyrok NSA z 2023-01-11

w ustawach. Akty prawa miejscowego, jako źródło powszechnie obowiązującego prawa o ograniczonym zasięgu terytorialnym (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), są aktami normatywnymi...
w skardze kasacyjnej, że domaganie się ujawnienia we wniosku numerów: PESEL, telefonu kontaktowego i rachunku bankowego narusza postanowienia RODO. Zgodnie z wyrażoną w art. 5...

IV SA/Po 439/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-29

. z art. 10 ust. 1 pkt 11 u.p.z.p. i § 7 pkt 3 i 5 rozporządzenia poprzez nie ujawnienie w części graficznej jak i tekstowej przedmiotowej uchwały wszystkich...
, co odzwierciedla strona nr 199 uwarunkowań - źródło mapa - www.geoportal.pl i załączone zdjęcie z granicami złoża. Ponadto na stronie nr 200 uwarunkowań jest opisany teren...
1   Następne >   +2   +5   11