Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Gd 43/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-29

na powstanie schorzenia o zanotowanych charakterze. Dlatego mimo, że schorzenie ujawniło się w trakcie służby wojskowej, to nie można uznać, że istnieje w tym wypadku...
., Sąd w składzie orzekającym zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, mającą swe źródło w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia...

II SA/Rz 818/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-27

formie i wysokości)., W wyznaczonym do tego terminie S. K. przesłał formularz Oświadczenia, o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, stosowany...
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, czego skarżący nie ujawnił., Niezależnie od tego, mimo nie budzącego wątpliwości interpretacyjnych wezwania, skarżący...

III SA/Kr 496/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych...
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły...

II SA/Bd 423/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-04

'. W zakresie związku choroby ze służbą wojskową organ rozstrzygnął, iż rozpoznane schorzenie nie pozostaje w związku ze służba wojskową, ujawniło się bowiem niezależnie...
Wojska Polskiego wynika, że zachorowanie to w Jednostce Wojskowej Nr [...] było pojedyncze. Czynnikiem etiologicznym była Neisseria Meningitidis gr. C. Źródło zakażenia...

IV SA/Wr 757/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-24

., W odwołaniu od tej decyzji J.S. podniósł, że mimo schorzeń, których źródłem jest wieloletnia praca w wojsku, tj. od dnia [...]r. do dnia [...]r., a którymi są np. zmiany...
lub ujawniły się w czasie trwania służby wojskowej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz.U. Nr 62, poz. 567) miały wpływ...

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (a nie dochody) osób fizycznych. Dla celów podatkowych dochodu z tego źródła nie ustala się., Wobec powyższego świadczenie...
(a nie dochody) osób fizycznych. Dla celów podatkowych dochodu z tego źródła nie ustala się. Kwotę dochodu może określić w drodze oświadczenia sam podatnik -k. 7., W związku...

II OSK 321/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

w ogóle nie ujawnionych i wówczas nieujawnialnych, bo nie znanych stronom. Nie odnosi się ono zatem do okoliczności i dowodów jawnych z materiałów poprzedniego...
w dniu 23 czerwca 1958 r. a opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 marca 1959 r. Nr 20 poz. 122 . Konwencja ta jako akt prawa powszechnie obowiązującego i źródło prawa ( art...