Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1996/12 - Wyrok NSA z 2014-03-04

listopada 2000 r. ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania...

VI SA/Wa 910/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem...
lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości...

II GZ 404/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

. Niemniej jednak z nieznanych przyczyn zaniechał przedstawienia własnych źródeł dochodów, w szczególności poprzez ujawnienie posiadania rachunku bankowego i obrotów...
do ujawnienia osobistych źródeł dochodów należy stwierdzić, że uiszczenie wpisu w kwocie 200 zł od wniesionej skargi nie spowoduje nadmiernego uszczerbku w utrzymaniu...

VI SA/Wa 1517/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

skarżącym), jako osoby, która pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach...
ujawniony w życiorysie i ankiecie personalnej w trakcie starania się o pracę w prokuraturze, a akta te były dyspozycji Rady przed wpisaniem skarżącego na listę adwokatów...

VI SA/Wa 2240/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

stanowiących źródło wiedzy lub informacji prawniczej, niż wymienione w art. 364 ust. 12 ustawy jest niedozwolone. Posługiwanie się przez zdającego niedozwolonymi materiałami...
ustosunkowania się do ujawnionych materiałów. Zdająca w obecności wymienionych członków Komisji stwierdziła, że zapiski (pierwsza część niedozwolonych materiałów koniec kodeksu...

VI SA/Wa 2336/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz...
o pracy w organach bezpieczeństwa, jednakże fakt ten został przez niego ujawniony w życiorysie i ankiecie personalnej w trakcie starania się o pracę w prokuraturze, a akta...

III SA/Gd 471/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-04

uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej w składzie siedmiu sędziów z dnia 12 marca 2012 r. sygn. akt II GPS 2/11, w której NSA uznał, że sposób ujawnienia...
. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdyż starosta może cofnąć uprawnienia tylko wówczas, gdy wymienione w przepisie nieprawidłowości zostaną ujawnione w wyniku...

II SA/Bk 426/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-11

w B. P. z dnia [...] grudnia 2012r. W ocenie Skarżącego fakt ujawnienia powyższej okoliczności poza kontrolą uniemożliwia skorzystanie przez organ z treści przepisu art...
, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 83c wskazanej ustawy, czy też sposób ujawnienia...

VI SA/Wa 2238/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

mocodawcy, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym Z. o sygn. akt [...] ujawniono, że J. C. od 2005 r. nie posiada uprawnień radcy prawnego. Według informacji adw. M. J...
z sygnaturami ujawnionymi w repertorium., W wyniku toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 31 maja 2019 r., sygn...

VI SA/Wa 1306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Z treści tego zapisu wynika, że źródłem reprezentacji może być oświadczenie reprezentowanego albo przepis ustawy...
, natomiast samo postanowienie sądu, wydane bez podstawy prawnej, nie może być skutecznym źródłem reprezentacji. Komisja Egzaminacyjna II Stopnia uznała, że należy mieć na uwadze...
1   Następne >   +2   +5   +10   13