Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 1574/18 - Wyrok NSA z 2018-07-04

, s. 47) poprzez pominięcie całkowicie zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej;, 3. pkt 72 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu...
autonomicznego nadzoru weterynaryjnego;, 4. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278...

II SA/Wr 793/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

całkowicie zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej;, 3. pkt 72 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
weterynaryjnego;, 4. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ze zm.) poprzez...

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

października 2012 r., Dz. Urz. UE.C Nr 326, str. 47) poprzez pominięcie całkowicie w rozstrzygnięciu nadzorczym zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości...
na obszarze Unii Europejskiej;, 3. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278...

IV SA/Wr 7/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-22

, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;, 12) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków...
, jak cele i zadania podmiotu a także firmy podmiotu, odpowiadającej rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, wskazuje na możliwość powołania się na treść statutu...

IV SA/Wr 81/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;, 12) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;, 13...
a także firmy podmiotu, odpowiadającej rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, wskazuje na możliwość powołania się na treść statutu przez każdą osobę korzystającą...

II SA/Wa 2196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

powiatu określone w ww. umowach, jak również uzyskując w zamian za świadczenie usług na podstawie tych umów dochód. Przy czym bez znaczenia jest, czy zarządzając taką...
, jak również uzyskując w zamian za świadczenie usług na podstawie tych umów dochód. Przy czym bez znaczenia jest, czy zarządzając taką działalnością i będąc przedstawicielem w prowadzeniu...

IV SA/Gl 749/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-26

oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Definicja pojęcia świadczenia zdrowotne, ujęta została natomiast w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...
i chorób zakaźnych u ludzi w art. 2 pkt 27. Świadczenie zdrowotne to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia...

II OSK 3051/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

z dnia 26 października 2012 r., Dz. Urz. UE.C Nr 326, str. 47) poprzez pominięcie całkowicie w rozstrzygnięciu nadzorczym zasady swobodnego świadczenia usług...
i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej,, 3. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47...

II OSK 2683/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

gospodarczą i był przedstawicielem wykorzystując w tym celu mienie powiatu określone w ww. umowach, jak również uzyskując w zamian za świadczenie usług na podstawie...
Nr [...] z dnia 18 lutego 2016r. wykonania 'Wycinki i cięcia pielęgnacyjnego drzew na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w[...] ', 7. umowa zlecenia Nr [...] z dnia 23 marca 2016 r...

III SA/Gl 489/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-06

ustaw., Zdaniem Sądu, co już podkreślono wyżej, uchwała nie narusza ustawy o ochronie prawa pacjentów, która adresowana jest do osób wykonujących różne świadczenia na rzecz...
realizuje zadanie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i właściwej opieki pielęgnacyjnej mieszkańcom Miasta (w szczególności dzieciom), co jest dobrem wyższym niż zapewnienie...