Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

bez tytułu prawnego lokal o powierzchni 41 m2. Wnioskodawca oświadczył, że rodzina utrzymuje się ze świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, tj. świadczenia...
pielęgnacyjnego w wysokości 1.300 zł przyznanego matce oraz zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłków celowych na leki i żywność, które zostały przyznane jemu w wysokości 475 zł...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

o powierzchni [...] m2. Wnioskodawca oświadczył, że rodzina utrzymuje się z świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł wypłacanego z MOPS, oraz zasiłku okresowego...

II SO/Wa 198/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

się z renty skarżącego w wysokości [...] zł, alimentów w wysokości [...] zł oraz świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że rodzina ponosi...

III OSK 3394/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo...
wykładnię, polegającą na uznaniu, że w stanie prawnym określonym cytowanymi przepisami na dzień wydania zaskarżonej decyzji, organ był zobowiązany do wyrównania świadczenia...

II SA/Wa 2265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Sądu...
ekwiwalentu za urlop. Sposób wyliczenia ekwiwalentu został wprost wskazany w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że świadczeniem ekwiwalentnym...

II SA/Wa 2530/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo...
uprawnienie do żądania dokonania stosownego przeliczenia należnego świadczenia,, c) art. 96 ust. 1a ustawy o CBA w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r., poprzez...

III SA/Kr 815/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-28

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału...
pierwszej instancji. Wniósł o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz przyznanie wypłaty wyrównania tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami...

III SA/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego...
mu wówczas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia...

III SA/Kr 660/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-13

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok...
nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] Komendanta Powiatowego Policji w C. z dnia 25 listopada 2021 roku skarżący złożył odwołanie...

III SA/Kr 459/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-18

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału...
zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji organu I instancji skarżący wniósł odwołanie, z którego wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   20