Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 373/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-23

o sygn. II SA/Bd 373/09 w ten sposób, że w miejsce słowa w przedmiocie 'świadczenia pielęgnacyjnego' wpisać słowa w przedmiocie 'przeniesienia na studia stacjonarne...
., W sentencji tegoż wyroku, w wyniku omyłki pisarskiej, mylnie oznaczono przedmiot niniejszego postępowania - świadczenie pielęgnacyjne, zamiast prawidłowo - przeniesienia...

IV SA/Gl 168/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-24

się z zasiłków rodzinnych, alimentów zasądzonych na synów, świadczenia pielęgnacyjnego oraz wynagrodzenia za praktyczna naukę zawodu., Decyzją z dnia [...]r. Samorządowe...
rodzinne 182 zł, świadczenie pielęgnacyjne 520 zł, alimenty 225 zł i 275 zł oraz wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę zawartej w celu...

IV SA/Gl 169/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-19

opieki ze strony drugiej osoby, a skarżąca z tego tytułu otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne., W świetle przestawionego stanu faktycznego w sprawie odnieść należy się do stanu...
pierwszej instancji z dnia [...] M.L. pobiera świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad matką R.M., która z uwagi na zły stan zdrowia wymaga...

II SAB/Bk 52/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-22

); decyzje GOPS w C. dot. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz zasiłku...
, w tym: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dziecka, zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (k...

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

u lekarzy specjalistów. Otrzymuje na dziecko świadczenie pielęgnacyjne [...] zł, zasiłek rodzinny [...] zł i zasiłek rehabilitacyjny [...] zł i ponosi znaczne koszty związane...
, na które otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i zasiłek rehabilitacyjny i ponosi znaczne koszty związane z leczeniem dziecka oraz wysokość alimentów na rzecz dziecka...

I OSK 2346/14 - Wyrok NSA z 2015-03-25

na kwotę 1917 zł), także 1200 zł z funduszu alimentacyjnego oraz 400 zł jako pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota pobranych...
prawnych, w szczególności, aby można było od nich odliczyć spłacane długi. Brak także podstaw do niewliczania do dochodu świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku...

II SA/Rz 110/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

, że chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego). Obecnie MOPS w [..] rozpoczął potrącanie...
zł, świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w kwotach 318 zł i 80 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 459 zł, świadczenie pielęgnacyjne...

III SA/Kr 237/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

pielęgnacyjnego, 420 zł świadczenia pielęgnacyjnego, po 200 zł alimentów na każdą z córek otrzymanych z funduszu alimentacyjnego oraz 64 zł i 68 zł zasiłku rodzinnego...
rodzinie ledwie na podstawowe potrzeby., Dla wykazania swych twierdzeń skarżąca dołączyła kopię decyzji ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia...

II SA/Ol 423/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-15

i wskazała, iż jej rodzina utrzymuje się 'ze świadczenia pielęgnacyjnego plus dodatki w kwocie '[...]' i prac dorywczych męża (...) w granicach '[...]''. Skarżąca wskazała...
wspólne gospodarstwo domowe z mężem i dwójką dzieci. W rubryce nr 7.1. wykazała dom o pow. '[...]', w rubryce nr 10 - dochód własny z tytułu 'świadczenia pielęgnacyjnego...

III SA/Lu 312/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-13

w łącznej kwocie [...] zł, składa się dochód z gospodarstwa rolnego - [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne /[...] zł/ i zasiłek pielęgnacyjny /[...] zł/ wypłacane...
wniosku skarżąca oświadczyła, iż rodzina utrzymuje się z niewielkiego gospodarstwa rolnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych na starsze dziecko. Skarżąca podniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   14