Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Natomiast w odniesieniu do budynku dworu...
pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Skarga zarzucała brak dostatecznego...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

pielęgnacyjnego w wysokości 573 zł. Matka wnioskodawcy otrzymuje emeryturę w wysokości 730 zł. Wnioskodawca mieszka w mieszkaniu o pow. 40,70 m2. Dodał, że jest osobą...
rachunku bankowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...

VII SA/Wa 766/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

, topole białe). Zostały posadzone między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi dwudziestego wieku. O występowaniu alei parkowych może świadczyć, obecnie słabo już czytelny...
wypełniony jest wodą. Drzewostan parkowy jest zdewastowany w wyniku braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzonych po drugiej wojnie światowej niezbędnych wycinań drzew...

I SA/Wa 738/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

, że zabytkowy [...] jest niepielęgnowany i pilnie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. [...] nie były poddawane odpowiednio pracom konserwatorskim, restauracyjnym...
i pielęgnacyjnym mającymi na celu zabezpieczenie i zachowanie historycznego układu urbanistycznego oraz wartości historycznych tych obiektów. Ustalenia te nie były kwestionowane...

II OSK 202/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

drobnolistne, topole białe), które zostały posadzone między latami 30-tymi a 50-tymi XX w. O występowaniu alei parkowych może świadczyć słabo już czytelny układ...
. Jedynie niewielki staw w południowo-wschodniej części parku wypełniony jest wodą. Drzewostan parkowy jest zdewastowany w wyniku braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzonych...

VII SA/Wa 508/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

pielęgnacyjnych wyeliminowałoby, w ocenie organu, potencjalnie grożące niebezpieczeństwo wyłamywania się konarów i nie zachodziłaby wtedy konieczność usunięcia drzewa., Rozpoznając...
odwoławczym tą część rozstrzygnięcia, która uzyskała walor ostateczności, co świadczy o naruszeniu 16 § 1 k.p.a. w związku z art. 138 § 2 k.p.a., W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd...

VII SA/Wa 139/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

występuje liczny samosiew drzew i krzewów w wieku 5-10 lat, brak widocznych śladów cięć pielęgnacyjnych starodrzewu'. Skutkiem powyższego jest degradacja parku ze względów...
., oględzin i opisanego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, stanu zespołu zabudowy dworskiej w S. nie można określić mianem 'jak najlepszego'. W szczególności świadczy...

VII SA/Wa 2776/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

pielęgnacyjnych drzewostanu; • uprzątnięcie terenu parku ze śmieci, gruzu i opon; • wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia konstrukcji budynku przed dalszą...
spółka [...] Sp. z o.o. była karana za to samo, a nie mogą o tym przecież świadczyć decyzje w stosunku do parku i do dworu, bo decyzje te zostały wydane w tym samym dniu tj...

VII SA/Wa 90/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-07

tej ekspertyzy jest teza o pierwotnie czterorzędowym układzie ww. alei, o czym mają świadczyć resztki drzew na sąsiednich działkach. Jednakże teza ta nie została poparta...
o obwodach 180 cm - 250 cm oraz o wysokości 24 m - 28 m. Zdaniem organu drugiej instancji powyższe rozbieżności świadczą o niedostatecznym rozpoznaniu stanu faktycznego sprawy...

I SA/Wa 191/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-13

świadczy o tym, iż dawny układ kompozycyjny Parku zachował się w znacznym stopniu. Niezmienione pozostało rozplanowanie głównych alei parkowych i związanych z nimi elementów...
zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych. Zinwentaryzowano [...] roślin i drzew. Z ewidencji wynika również, że obecny układ Parku w znacznym stopniu odzwierciedla...
1   Następne >   2