Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 149/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-16

do dochodu świadczenia pielęgnacyjnego syna P. D. w wysokości [...] zł brutto., Decyzją z dnia [...] grudnia 2019 roku, Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając...
wyłączeń z dochodu. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest wymienione wśród świadczeń, których nie wlicza się do dochodu, a zatem należy je uwzględnić przy ustalaniu wysokości...

I OSK 212/11 - Wyrok NSA z 2011-05-05

ma ustalenie, czy kwota wyrównania za przyznane wnioskodawcy świadczenie pielęgnacyjne podlega zaliczeniu do dochodu w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych...
przepisu nie wynika, aby świadczenie pielęgnacyjne nie podlegało wliczeniu do dochodu będącego podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego. Nie można zaś pojęcia...

II SA/Rz 479/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-12

ma ustalenie, czy kwota wyrównania za przyznane wnioskodawcy świadczenie pielęgnacyjne podlega zaliczeniu do dochodu w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach...
, z powołanego przepisu nie wynika, aby świadczenie pielęgnacyjne nie podlegało wliczeniu do dochodu będącego podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego., Organ powołał...

IV SA/Wr 382/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-08

jest zgodny z Konstytucją. (...). Fakt, iż Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasiłek pielęgnacyjny jest zupełnie innym świadczeniem niż dodatek pielęgnacyjny...
, że na dochód wnioskodawczyni składa się emerytura Z. Dz. oraz świadczenie pielęgnacyjne otrzymywane przez A. Dz. Stosownie do cytowanego art. 3 ust. 3 ustawy świadczenie...

II SA/Ke 199/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-08

+ 11,44 zł)., Z kolei dochód strony za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wyniósł 4.924,82 zł (świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
wliczony zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł), jako dochód zostały bowiem przyjęte: świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad synem, składki zdrowotne odprowadzane do ZUS...

II SA/Ke 418/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-03

, przez wliczenie dodatku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Mając na względzie powyższe skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w całości i zasądzenie na jej rzecz kosztów...
do dochodu świadczenia pielęgnacyjnego. SKO nie ustosunkowało się do tego czy świadczenie pielęgnacyjne powinno być wliczone czy nie do wysokości dochodu rodziny...

IV SA/Wr 372/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

., Dochód 2 osobowego gospodarstwa domowego stanowiła emerytura skarżącej oraz świadczenie pielęgnacyjne pobierane przez męża., Organ podkreślił, że w myśl art.2 ust.1 ustawy...
186,71 zł., Mąż skarżącej otrzymał w miesiącu listopadzie 2011 r. świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł oraz pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie...

IV SA/Wr 717/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

czy świadczenia pielęgnacyjnego nie wlicza się do dochodu przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego. Wskazał, że pojęcie dochodu dla celów dodatku mieszkaniowego jest określone w art...
pielęgnacyjnego), za marzec 2012 r. w kwocie 1531,18 zł brutto (bez dodatku pielęgnacyjnego) oraz świadczenie pielęgnacyjne pobierane przez męża skarżącej za w/w miesiące...

IV SA/Wr 596/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-16

. oraz świadczenie pielęgnacyjne pobierane przez A. D ., W myśl art. 2 ust. 1 ustawy prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje, m. in., osobom mieszkającym w lokalach...
Z. D. oraz świadczenie pielęgnacyjne pobierane przez A. D., Wskazano, że Z. D. pobierała:, - w styczniu i lutym 2013 r. emeryturę w kwocie po 1531,18 zł brutto...

IV SA/Gl 512/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-14

na rodzinę skarżącego zadeklarowany został w kwocie 550 zł, uzyskiwanej przez jego córkę w ramach świadczenia pielęgnacyjnego., Następnie, to jest w odpowiedzi...
jako osoba bezrobotna oraz kopię decyzji, mocą której jego córce przyznano świadczenie pielęgnacyjne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   62