Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Łd 581/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-27

są dochody dotyczą świadczenia usług pielęgnacyjnych. Świadczenia pielęgnacyjne są przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika MOPS. W Zespole Szkolno...
świadczenie usług pielęgnacyjnych nie podlega opodatkowaniem podatkiem VAT, ponieważ przyznanie takiego świadczenia poprzedza wydanie decyzji administracyjnej przez kierownika...

II FSK 407/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

., sygn. I SA/Wr 822/17. Wyrokiem tym Sąd pierwszej instancji oddalił skargę w sporze interpretacyjnym o opodatkowanie renty inwalidzkiej (i świadczenia pielęgnacyjnego...
2013 r. otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega w Hiszpanii...

I FSK 73/18 - Wyrok NSA z 2020-06-26

tej ustawy?, W ocenie Gminy świadczenie usług pielęgnacyjnych oraz opłaty za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów...
realizacja świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej stanowi czynność cywilnoprawną. Świadcząc usługi pielęgnacyjne Gmina będzie zatem...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...
: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...

III SA/Wa 310/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

z Konstytucją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w świetle których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom wymagającym opieki pozostającym w związku małżeńskim...

I SA/Gl 653/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-20

o niepełnosprawności nr [...]. Z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji [...]z dnia...

I SA/Gl 728/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-27

świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji [...] z dnia [...]r. W dniu [...]r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni...

I SA/Wr 725/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-10

. 1 i ust. 3 pkt 4 u.p.s., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:, a) błędnym przyjęciu, że świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne realizowane przez placówki...
. 1 pkt 2 lit. d) u.p.o.l., podczas gdy wprost z wskazanych wyżej przepisów u.d.l. wynika, że świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne stanowią jeden z rodzajów świadczeń...

I SA/Sz 662/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-17

medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane...
do zapytań., W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że zakres świadczonych usług obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące profilaktyki, przywracania i poprawy zdrowia...

III SA/Gl 1331/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-08

świadczenia usług przez zakłady opieki zdrowotnej) należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę (zabiegi medyczne) podlegają zwolnieniu od podatku...
z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju., Poinformował także, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   15