Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wa 1819/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Skarżącego jest emerytura w wysokości 803 zł, zaś Skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł., 2. Wykonując wezwanie referendarza sądowego Skarżący wyjaśnił...
na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia oraz przyznającą świadczenie pielęgnacyjne, postanowienie w sprawie IV SAB/Wa 67/10 przyznające mu prawo pomocy...

II SA/Go 607/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-18

i składa się ze świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł), alimentów (300 zł), zasiłku rodzinnego (108 zł) oraz zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł). Skarżąca oświadczyła...
. nie może budzić najmniejszych wątpliwości teza, iż znajduje się ona w trudnej sytuacji materialnej., Skarżąca utrzymuje się bowiem ze świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku...

II SA/Wa 271/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

oraz o ustanowienie adwokata., Podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z córką (ur. w 2010 r.), a utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
nad dzieckiem, w związku z tym utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłków, nie posiada tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego. Łączna kwota dochodu...

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

u lekarzy specjalistów. Otrzymuje na dziecko świadczenie pielęgnacyjne [...] zł, zasiłek rodzinny [...] zł i zasiłek rehabilitacyjny [...] zł i ponosi znaczne koszty związane...
, na które otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i zasiłek rehabilitacyjny i ponosi znaczne koszty związane z leczeniem dziecka oraz wysokość alimentów na rzecz dziecka...

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

, które uzyskuje w formie alimentów, oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje...
, to daje to wynik 3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje opiekę nad synem...
3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł) - [obecnie...

II SA/Wa 202/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

, a z tytułu rezygnacji z zatrudnienia otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenia związane z samotnym wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, zasiłek pielęgnacyjny...
i świadczenie rehabilitacyjne. Podniosła, że jej łączny dochód miesięczny wynosi 1.589 zł., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Stosownie do art. 245 § 1 i 3...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

kosztach utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]'). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości ponoszonych...

IV SA/Wa 1005/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł, jedna z córek - (...) zł (zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały), zaś druga córka uzyskuje dochód w wysokości (...) zł z tytułu...

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

niepełnosprawnym, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12