Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SAB/Wa 67/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

jako bezrobotny. Źródłem utrzymania dwuosobowej rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej wysokości 802 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne...
źródłem dochodów rodziny jest emerytura matki skarżącego oraz świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 1323 zł, co daje kwotę 661,50 zł na jedną osobę. Należy mieć...

II SA/Po 283/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

przedłożyli wyciąg z rachunku bankowego R. G. za miesiąc kwiecień 2016r., na który wpływają środki z tytułu emerytur obojga skarżących, świadczenie pielęgnacyjne oraz dokonywane...
., W niniejszej sprawie z oświadczenia wnioskodawców wynika, że otrzymują stałe świadczenia z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości [...] zł netto miesięcznie...

II SA/Rz 1062/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-13

utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za pracę B. G. - 1500 zł, środki na pokrycie kosztów dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 1000 zł, świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Rz 1593/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-31

- świadczenie pielęgnacyjne 520 zł, emerytura matki - 1200 zł, alimenty córki - 250 zł), z czego na zakup leków przeznaczają ok. 450 zł (z tego ok. 300 zł na leki dla matki, a 150 zł...

IV SA/Wa 1094/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-21

(ok. 2.530 zł. netto miesięcznie). Strona podniosła, że jej syn K. K. jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje rentę w wysokości 825 zł., ona pobiera natomiast świadczenie...
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad synem w wysokości 800 zł. miesięcznie. Skarżąca i jej rodzina posiadają dwa dwunastoletnie samochody...

II SA/Rz 1593/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-29

zadłużenie z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego na kwotę ok. 49 000 zł. Dochody rodziny to: 520 zł - uzyskiwane przez skarżącego świadczenie...
pielęgnacyjne, 1200 zł - emerytura matki oraz 250 zł - alimenty otrzymywane przez córkę. Comiesięczne wydatki to 400 zł - lekarstwa dla wnioskodawcy, matki oraz córki...

IV SA/Wa 2105/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

10 000 zł. Jest też współwłaścicielem (w ¼) działki o pow. 0,09 ha o wartości 3 000 zł. Skarżący podał, że świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wynosi...
sytuację materialną skarżącej wzięto pod uwagę, że jedyne źródło utrzymania stanowi świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1840 zł...

IV SA/Wa 230/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-10

. Źródłem utrzymania rodziny wnioskodawcy jest świadczenie emerytalne skarżącego oraz zasiłek pielęgnacyjny jego żony w łącznej wysokości 1841,41 zł netto miesięcznie...
on bowiem, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego., Należy mieć na uwadze, iż jedynym dochodami skarżącego oraz jego małżonki jest świadczenie...

II SA/Rz 92/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

z pomocy społecznej (np. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) ze wskazaniem kto, do jakiego świadczenia i w jakiej wysokości jest uprawniony,, c) wskazania sposobu zagospodarowania...
domowym pozostają osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, np. do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz brak określenia ich wysokości. Sam fakt pobierania...

II SA/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-25

świadczenia emerytalnego i dodatku pielęgnacyjnego wynosi 1.193,77 zł. W składa majątku skarżącej wchodzi dom o pow. 60 m2 oraz działka o pow. 1925 m2. Innego majątku...
miesiące ewentualnie w razie braku rachunku odcinka pobieranego świadczenia za miesiąc styczeń 2013 r.;, - wyjaśnienie czy dom wymieniony w pkt 7 wniosku stanowi...
1   Następne >   +2   4