Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Ke 34/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-05

. Złożyła pozew o eksmisję byłego męża z domu, sprawa nie jest jeszcze zakończona. Wnioskodawczyni pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1450 zł, córce została...
przed sądem., W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i rodzinną skarżącej, przede wszystkim: dochód ze świadczenia pielęgnacyjnego i renty...

II SA/Ke 34/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-22

. Wnioskodawczyni pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1450 zł, córce została przyznana renta socjalna w wysokości 600 zł netto miesięcznie. Skarżąca podała...

III SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych...
bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej. W związku...

II SA/Kr 1411/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-16

źródłem jej utrzymania jest świadczenie emerytalne z ZUS wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. Wnioskodawczyni jest osobą starszą, schorowaną, która ze względu na wiek i choroby...
. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jej miesięczny dochód wynosi 1.081,70 zł i stanowi go świadczenie emerytalne w wysokości 874,94 zł i dodatek pielęgnacyjny...

II SA/Gd 132/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-12

otrzymuje świadczenie w wysokości 950 zł netto, a jego żona świadczenie rentowe wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 639,31 zł netto. Skarżący załączył orzeczenie komisji...
mieszkalnego o pow. 49 m2. Skarżący otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 923 zł netto miesięcznie., Na wezwanie referendarza skarżący nadesłał pismo...

II OZ 1329/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Niniejsza sprawa nie dotyczy oczywiście choroby zawodowej ani świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczna...

II SA/Sz 451/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-07-15

wartościowymi o wartości powyżej [...] tys. zł. Miesięczny dochód skarżącej wynosi[...] zł i składa się na niego świadczenie ZUS w wysokości [...] zł i zasiłek pielęgnacyjny...
o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, wydruk z konta bankowego potwierdzający wpływ świadczenia ZUS w wysokości [...] zł, oraz pobranie z tytułu odsetek...

II SA/Gl 216/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-02

zajęcia części tego świadczenia przez komornika, do dyspozycji strony pozostaje kwota 1476 zł netto (wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym). Niewątpliwie...
wydatków. W formularzu wnioskodawca zaznaczył, że utrzymuje się wyłącznie z uzyskiwanego świadczenia emerytalnego, zaś w skład jego majątku wchodzi budynek mieszkalny o pow...

VII SA/Wa 590/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-21

, że nie posiada rachunków bankowych, załączył kopię decyzji ZUS dotyczącą wysokości otrzymywanego świadczenia emerytalno-rentowego, kopię decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego...
na opłacenie swojego kształcenia, oświadczył, że nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej, ani pomocy materialnej, finansowej od rodziny, bądź osób trzecich, nadesłał dokument...

II SA/Kr 318/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-11

, o niewielkich dochodach. Ze względu na stan zdrowia znaczną część dochodów zmuszona jest przeznaczać na zakup leków i leczenie. Dochody ze świadczenia emerytalnego nie pozwalają...
wnioskodawczyni jest emerytura wraz dodatkiem pielęgnacyjnym. Skarżąca ponosi znaczne koszty utrzymania i leczenia. Podnosi ponadto, iż ze względu na ograniczone zdolności...
1   Następne >   2