Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...

II SA/Bk 855/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Zdaniem organu świadczenia przewidziane w Statucie dla 'zakładu opiekuńczo - leczniczego z rehabilitacją...
leczniczej przewidział inną organizacyjną formę jej świadczenia: szpital (jako wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego) dla świadczeń szpitalnych, inne niż szpital...

III SA/Wr 553/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-02

z odpłatnego świadczenia poza kolejnością, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:, - pacjent zawrze ze szpitalem dobrowolną umowę w sprawie wykonania odpłatnego...
świadczenia zdrowotnego;, - pacjent złoży oświadczenie, że nie będzie zgłaszał roszczeń wobec SP ZOZ oraz Narodowego Funduszu Zdrowia;, - pacjent przed zabiegiem lub wykonaniem...

II SA/Op 216/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

), w następującym zakresie:, 1) cięcia pielęgnacyjne, w szczególności sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające koronę, formujące, odmładzające;, 2) cięcia...
pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez osobę lub podmiot profesjonalny posiadający doświadczenie w pracy przy pomnikach przyrody, zgodnie ze sztuką arborystyczną;, 2...

II SA/Bk 614/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-21

referendarza sądowego skarżąca podniosła, iż bieżące utrzymanie rodziny pokrywane jest z dochodów z ogródka przydomowego (warzywa, owoce, jaja, kury), zasiłku pielęgnacyjnego...
, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego. Z tego tytułu wnioskodawczyni średnio uzyskuje około 1.200 zł. Dodatkowo mąż...

IV SA/Gl 1017/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-08

, a otrzymuje on dietę jak w § 2 - narusza art. 25 ust. 4 ustawy. Podniósł, że w sytuacji, gdy ustalenie świadczenia następuje w formie ryczałtu, brak przewidzianych potrąceń...
diety za okres choroby radnego udokumentowany zaświadczeniem lekarskim sprawia, że nie mamy już do czynienia ze świadczeniem wyrównawczym (kompensacyjnym). Ustalona...

IV SA/Wr 455/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-14

których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;, 12) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;, 13...
Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczeń medycznych. Powyższe świadczy o zasadności przyjęcia, że uchwała będąca przedmiotem zaskarżenia...

IV SA/Gl 888/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-06

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, zadań oraz świadczenie usług w zakresie w jakim nie mieszczą się one w ramach systemu pomocy społecznej, stanowi o istotnym...
z art. 32 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, działania profilaktyczne i opieka nad dzieckiem do lat 3 są świadczeniami zdrowotnymi, do udzielania których uprawniony...

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

ale z świadczonymi usługami, co oznacza ogólną dostępność dla wszystkich ubezpieczonych oraz innych uprawnionych do świadczeń, a także charakter i wachlarz świadczonych usług...
statutową, tj. świadczenie usług zdrowotnych., Wojewoda Pomorski wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Lecznictwa i Diagnostyki, Dział Pielęgnacyjny, Dział Logistyki, Niezależni Specjaliści). Zdaniem Wojewody, schemat organizacyjny obrazujący strukturę organizacyjną zakładu...
udzielanych świadczeń wewnętrznych struktur poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej powoduje, że ustawa nie może tej materii normować jednolicie. Z powodu dużego...
1   Następne >   2