Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

do 31.08.2005r. tj. w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak ze względów formalnych zostały wstrzymane i wycofane. O tym fakcie dowiedziała się w kwietniu 2008 r...
do 31.08.2005r. Ośrodek opłacał skarżącej składki na ubezpieczenie społeczne w związku z nabyciem przez nią w dniu 01.05.2004 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Po 261/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-07-27

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia...
pielęgnacyjnego, nie przyznał świadczenia pielęgnacyjnego na córkę., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż ustalono, że córka M.G.Z. - K.G. jest osobą legitymującą...

IV SO/Gl 9/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]r., nr [...], dotyczące kwestii związanych z przyznaniem G.P. Świadczenia pielęgnacyjnego., Referendarz sądowy zważył...
w postępowaniu zainicjowanym skargą na działanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Trzeba przy tym zaakcentować, że zarówno...

II SO/Go 14/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie...
Odwoławczego z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego (k. 7 akt sądowych)., Należy zauważyć...

II SO/Rz 19/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-16

niejawnym wniosku M.T. o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika w przedmiocie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - postanawia - I. umorzyć postępowanie...
prawnego. W uzasadnieniu wniosku podała, że odmówiono jej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad bratem i powołała się jak zaznaczyła...

III SA/Lu 296/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-27

. o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego córce, fakturę za gaz z dnia 22 lutego 2011 r., fakturę za energię elektryczną z dnia 18lutego 2011 r., wymiar opłat czynszu...
pobieranego przez niego świadczenia rentowego w kwocie 1367,13 zł brutto i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł netto oraz dochodów jakie uzyskuje jego córka z tytułu...

VII SAB/Wa 46/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

z renty. Do pisma załączono wyciąg z rachunku bankowego i decyzję Prezydenta Miasta [...] w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., W sprawie zważono...
i ustanowienie radcy prawnego. Wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść tych wydatków. Jest osobą utrzymującą się z jedynie z świadczenia pielęgnacyjnego...

VIII SO/Wa 1/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia postanawia: 1. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie...
przyznania prawa pomocy umarza się., W rozpoznawanej sprawie przedmiotem złożonej skargi jest decyzja w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioskodawca zwolniony jest zatem...

VII SA/Wa 2315/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

opieki nad matką nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej. Dodał, iż od 1 marca 2010 r. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na matkę w wysokości 520,00 złotych., W uzasadnieniu...
., Do nadesłanego formularza wnioskodawca dołączył odcinek emerytury matki oraz decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na matkę...

VII SA/Wa 2315/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

zrezygnował z pracy zarobkowej i otrzymuje jedynie świadczenie pielęgnacyjne na matkę w wysokości 520,00 złotych., Z nadesłanego wcześniej do sprawy w dniu 24 stycznia 2011 r...
mu świadczenia pielęgnacyjnego na matkę. Wnioskodawca nadesłał także umowę sprzedaży działki nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] z dnia [...] oraz umowę sprzedaży działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   38