Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 2520/19 - Wyrok NSA z 2020-12-02

z 21 października 2014 r. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). Każdy wyrok Trybunału...

I SA/Wa 273/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

w zakresie całkowitym uwzględnia zarówno kondycję finansową skarżących, jako osób, których jedyne źródło dochodu stanowią niewysokie świadczenia emerytalne i dodatek...
) - na okoliczność dochodu osiągniętego w 2017 r. ([...]), potwierdzenia wypłaty świadczeń emerytalnych za luty 2018 r., polisę ubezpieczenie [...], ksero niewykupionych...

I SA/Wa 1762/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

we wniosku oraz z nadesłanych do Sądu dokumentów wynika, że skarżąca uzyskuje stały, miesięczny dochód w postaci świadczeń emerytalnych i zasiłku pielęgnacyjnego...
jest emerytura powiększona o dodatek pielęgnacyjny w łącznej kwocie [...] złotych netto ([...] złotych brutto). Jest inwalidką II grupy, ze schorzeniem narządów ruchu...

I SA/Wa 1761/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

, ze skarżąca nadal posiada stałe i regularne źródło dochodów w postaci emerytury oraz dodatku pielęgnacyjnego, a wysokość tych świadczeń nie uległa obniżeniu i nadal wynosi...
z dodatkiem pielęgnacyjnym, wynosi [...] złotych netto. Skarżąca jest inwalidką [...] grupy ze schorzeniami narządów ruchu, co wymaga systematycznego leczenia i rehabilitacji...

I SA/Wa 608/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-28

gospodarstwo domowe. Źródłem ich utrzymania są świadczenia emerytalne w łącznej wysokości [...] zł oraz dodatek pielęgnacyjny otrzymywany przez E.L. w wysokości [...] zł...
trzeba, że z danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika m.in., iż skarżący utrzymują się ze świadczeń emerytalnych i większą część uzyskiwanego dochodu...

I SA/Wa 1448/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

.). Na dochody gospodarstwa domowego składają się: świadczenie emerytalne wnioskodawczyni ([...] zł brutto), środki z umowy zlecenia męża ([...] zł brutto) oraz świadczenie...
), energię elektryczną ([...] zł), leki, badania lekarskie i środki pielęgnacyjne ([...] zł). Skarżąca wyjaśniła jednocześnie, że ponosi częściowe koszty utrzymania chorego...

I SA/Wa 1408/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

i dochodach, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, wnioskodawca podał, że źródłem dochodów są świadczenia emerytalno-rentowe (w tym dodatek pielęgnacyjny) otrzymywane...
przede wszystkim tym, że uzyskiwane dochody ze świadczenia emerytalnego i rentowego, które mają ograniczoną wysokość, nie przeważają znacząco nad wydatkami gospodarstwa...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

wskazujące na wysokość świadczenia pobranego w miesiącu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o prawo pomocy - tj. [...] zł netto (w tym dodatek pielęgnacyjny -[...] zł...

I OSK 37/14 - Wyrok NSA z 2015-08-05

a Przedsiębiorstwem Komunalnym '[...] ' Sp. z o.o. w K. na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (w wykazie dróg objętych zimowym utrzymaniem na terenie miasta K...
r. zawarta pomiędzy Gminą K. a Przedsiębiorstwem Komunalnym '[...]' sp. z o.o. o świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg, faktura VAT nr [...] z [...] stycznia...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

i uzyskiwanych dochodach pełnomocnik ubezwłasnowolnionego częściowo skarżącego podał, że wnioskodawca jest emerytem utrzymującym się ze świadczeń w wysokości [...] zł (emerytura...
i dodatek pielęgnacyjny, udokumentowane dołączonym do wniosku aktualnym zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z czego 70 % (tj. [...] zł), zgodnie z załączoną...
1   Następne >   +2   5