Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 1490/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

, iż decyzją z dnia 22 lipca 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K[...] przyznało T[...]prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką...
Ośrodek Pomocy Rodzinie w K[...] wypłacił skarżącemu świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.830,00 zł. miesięcznie., Starosta K[...] decyzją z dnia 18 [...]r. nr P...

II SA/Rz 313/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-05

dla bezrobotnych z dniem 21 marca 2020 r., z powodu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 marca 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r...
w Krośnie przyznało skarżącemu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką od 1 marca 2020 r. Okoliczność ta została ujawniona 24 lipca 2020...

I OSK 222/22 - Wyrok NSA z 2022-10-14

u.p.z., który jest kluczowy do prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W ocenie organu, w skutek nabycia przez skarżącą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, powinna ona utracić status bezrobotnego, pomimo iż świadczenie to przyznane...

II SA/Ol 350/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-30

świadczenie pielęgnacyjne związku z opieką nad matką od 30 kwietnia 2021r. do 27 lutego 2022r., czyli przez 303 dni. Wywiódł, że do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku...
dla bezrobotnych wlicza się okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a nie okres, na który został przyznany. Dodał, że świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane...

II SA/Bd 1515/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-04-26

. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło decyzję Burmistrza J. W. z [...] grudnia 2020 r. odmawiającą przyznania Skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego oraz przyznało...
Skarżącej świadczenie pielęgnacyjne od [...] sierpnia 2020 r., Decyzją z [...] lutego 2021 r. Starosta orzekł o utracie przez Skarżącą statusu osoby bezrobotnej z dniem...

IV SA/Po 562/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-06

oświadczenie, z którego wynika, że otrzymała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do przedmiotowego oświadczenia załączyła...
kopię decyzji Burmistrza Ś. znak: [...] z dnia [...].02.2021r., orzekającej o przyznaniu jej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Bd 964/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

, udokumentowanych okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zdaniem organu, dowody z akt sprawy nie ujawniają, że okres pobierania...
świadczenia pielęgnacyjnego do dnia śmierci podopiecznej został formalnie przedłużony. Co prawda strona twierdzi, że kolejny wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania...

III SA/Łd 1058/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-21

., pobierał świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres od 1 maja 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Czas pobierania...
tylko i wyłącznie te okresy, które zostały w tym przepisie wymienione. Czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie został wymieniony w przepisach tejże ustawy jako podstawa...

II SA/Ol 645/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-22

Społecznej z tego tytułu. Wskazała, że ze względu na możliwość uzyskania korzystniejszego dla siebie świadczenia tj. świadczenia pielęgnacyjnego, musiała zrezygnować...
z zasiłku dla opiekuna, a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uzyskała dopiero na podstawie decyzji organu odwoławczego. Uznała, że w tych okolicznościach decyzja o odmowie...

III SA/Łd 499/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku w związku ze śmiercią osoby pozostającej pod jego opieką i pobierania z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjnego. We wniosku wskazał...
podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. K. C. oświadczył, że od dnia 04.07.2011 r. opiekował...
1   Następne >   +2   +5   +10   19