Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gd 111/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-26

niejawnym sprawy ze skargi E. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. E...
jej wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem N. P., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej odrzucenie, bowiem skarga...

VIII SAB/Wa 24/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

Gminy w [...]pismo w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W piśmie tym zawarła wniosek o zmianę zasiłku dla opiekuna na świadczenie pielęgnacyjne., W odpowiedzi...
formularzu, który zawiera wszystkie niezbędne i wymagane prawem dane i informacje do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Przekazano jednocześnie odpowiedni formularz...

VIII SAB/Wa 12/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

decyzji zasiłku dla opiekuna w kwocie [...] zł miesięcznie na świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia i innej pracy zawodowej w stosownej kwocie...
miesięcznej wynikającej z przepisów prawa. Jednocześnie w związku z powyższym wnioskiem o zastosowanie świadczenia pielęgnacyjnego wskazała, że rezygnuje z zasiłku dla opiekuna...

IV SAB/Wr 1268/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-20

. na bezczynność Wojewody D. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wojewody D. do załatwienia wniosku skarżącej, II...
do Centrum Świadczeń Socjalnych w Ł. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w celu sprawowania opieki nad synem D. J. T. Wnioskodawczyni wskazała...

II SAB/Łd 40/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-22

i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza K. w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 40/22...
oraz bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wniósł o zobowiązanie organu do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie jednego miesiąca...

II GSK 1012/23 - Wyrok NSA z 2023-10-05

, że decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 8 lipca 2021 r. przyznano jej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2021 r. na stałe. Mimo powyższego...
jako ustawa o świadczeniach) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach...

II SAB/Gl 81/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

i świadczenia pielęgnacyjnego 1) stwierdza, że Wójt Gminy B. dopuścił się bezczynności, 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) umarza...
. oraz świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz J. P. (dalej: strona, skarżąca)., Mając powyższe na uwadze, wniesiono o zobowiązanie Wójta Gminy B. do wydania decyzji będącej...

III SAB/Gd 17/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-24

Kolegium Odwoławczego w [...] w sprawie o sygn. akt [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] do rozpatrzenia...
wniosku A. B. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 30 dni...

II SAB/Ol 36/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-12

Pomocy Społecznej w O. bezczynność w wypłacie przyznanego decyzją tego organu z dnia 30 grudnia 2011 r. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za listopad i grudzień 2011...
poinformował, że skarżącej przyznano pomoc finansową udzieloną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wskazał, że pismem z dnia 16...

II SAB/Op 61/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez U. B. (dalej...
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem M. S., Wniesienie skargi sądowoadministracyjnej poprzedziły czynności strony oraz organu o następującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   30