Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Gd 423/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-30

listopada 2014 r. zawierające żądanie wznowienia wszelkich postępowań, które bezprawnie pozbawiły go prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału...
przywrócenia mu świadczenia pielęgnacyjnego i uzyskania godniejszych warunków życia. Wskazał, że 'obecnie wegetuje na ZDO w wysokości 520 zł miesięcznie, które jest niekonstytucyjną...

III SA/Gd 504/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-10

tego wyroku w następujący sposób: organ I instancji przed rozpoznaniem wniosku w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego powinien w pierwszej kolejności uchylić...
, gdy - jak w omawianej sprawie - chodzi o świadczenia nakierowane na pomoc rodzinie (zasiłek dla opiekuna czy świadczenie pielęgnacyjne), obowiązek ten spoczywa na organach jednostek...

III SA/Kr 198/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-02

decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2007r. Nr [...] odmawiającą jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną M. S...
wydane też inne orzeczenie o zawiadomieniu E. D. i M. S., że w sprawie przyznania zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego należy wnieść odrębne podanie do Wójta Gminy...

III SA/Gd 46/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia utraconego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdził nieważność zaskarżonego...
wydanych w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie przywrócenia utraconego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Uwzględniając zatem obecne brzmienie...

III SA/Gd 45/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdził nieważność...
legalności postanowień wydanych w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 903/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-12-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w '[...]' z dnia 20 marca 2017 r., w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej...

I OSK 837/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] sierpnia 2005 r. i [...] sierpnia 2005 r. nr [...] i [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny...
z tytułu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2006r. sygn. akt IV SA/Po 864/05 i 866/05 w przedmiocie świadczenia...

II SA/Ol 170/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
'[...]', podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]') - [obecnie '[...]' (emerytura...

III SA/Kr 530/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-27

Odwoławczego z 15 kwietnia 2013 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z [...] 2013 r. odmawiającą przyznania A. O. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 843/13 podjętego w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności decyzji dotyczących świadczenia...

I SA/Wa 1228/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-08-16

decyzję organu z 10 marca 2021 r. nr KOA/75/Sr/21 oraz decyzję Burmistrza Gminy [...] z 10 grudnia 2020 r. nr SR.5211.1.43.2020 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Skarżąca zarzuca natomiast organowi niewykonanie wyroku uchylającego decyzje w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...
1   Następne >   +2   5