Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta [...] jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Miasta...
organu właściwego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu M. B. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] sierpnia 2013...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta B. jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 24 lutego 2014 r. Prezydent Miasta B. zwrócił...
w sprawie wydania decyzji o przyznaniu B. M. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] października 2013 r...

I OW 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-28

. o przyznanie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne postanawia: wskazać Wójta Gminy K. jako organ właściwy...
właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie pomocy finansowej z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne., W uzasadnieniu wniosku...

I OW 162/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

. a Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o wydanie decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego...
[...]., dotyczącego tego, który z organów administracji jest właściwy w sprawie wydania decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r...

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

pomiędzy Burmistrzem [...] a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku ze sprawowaniem opieki nad matką E. B., który został przekazany do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Wojewodę [...] jako organ właściwy w sprawie. Pismem z [...] marca 2020 r., znak: [...], Burmistrz B.) wniósł...
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w B. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

w tym - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

I OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie negatywnego sporu w zakresie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 17...
do negowania oświadczenia strony. Dlatego wniosek J. S. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego został przesłany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

I OW 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

dla opiekuna., W uzasadnieniu wniosku podano, że wnioskiem z dnia 5 czerwca 2014 r. W.D. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...
2015 r. ROPS wskazał, iż w jego ocenie opartej na w/w stanowisku, w sprawach z wniosków o świadczenie pielęgnacyjne i o zasiłek dla opiekuna, w których osoba przebywająca...

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne p o s t a n a w i a przekazać sprawę...
świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   22