Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 2312/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-10-28

dochodowym od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w kwocie 2.750 zł, utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazała, że mocy umowy sprzedaży...
z dnia 12.10.1999r. (akt notarialny Rep. '[...]') dokonał skarżący z żoną J. W. sprzedaży nieruchomości, działki budowlanej, położonej w S. przy ul. B., o pow. 856 m2, za cenę...

I SA/Kr 1305/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-06

. na dzień 24 grudnia 2001 roku, z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 103.961,00 zł, od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w dniu[...] grudnia...
, 60 zł., W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy podniósł, iż A. R. w dniu[...] grudnia 1999 roku dokonał sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie, tj. działki...

I SA/Wr 2203/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-22

administracyjnych). Dnia 8 września 2000 r. skarżący i J. T. nieruchomość tę sprzedali za cenę 110.000 zł. Dnia 21 września 2000 r. skarżący oświadczył, że przychód uzyskany ze sprzedaży...
od osób fizycznych za 2000 r. od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.500 zł. W uzasadnieniu wskazano, że dochód ze sprzedaży nieruchomości w dniu 8...

III SA 2373/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176/ także wtedy, gdy nabyła lokal mieszkalny przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości, z której przychód ma być zwolniony. Musi być jednak spełniony...
warunek, by środki ze sprzedaży nieruchomości zostały wydatkowane na nabycie powyższego lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym...

I SA/Łd 1514/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-25

, wynikającej z zeznania PIT-37 za 2001 r., pozostałej do realizacji na lata następne, na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości...
sprzedaży ulgi mieszkaniowej, pozostałej z rozliczenia PIT-37 za 2001 r. W przedmiocie wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości wszczęte...

I SA/Wr 2473/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

[...] nr [...] w sprawie określenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999 rok od dochodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] , zaległości...
. Podatniczka w dniu [...], przed upływem 5 lat od daty nabycia (9.03.1995 r.), dokonała sprzedaży nieruchomości składającej się z budynku mieszkalnego i komórki we wsi...

I SA/Wr 1223/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-07

od sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Sygnatura akt I S.A./Wr 1223/03, UZASADNIENIE, Wnioskiem z dnia [...] (który został skorygowany w dniu [...]), Państwo T. i W.K....
w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 a, wywodzącego się ze sprzedaży nieruchomości używanej wyłącznie dla celów działalności gospodarczej...

I SA/Gd 93/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-29

. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną...
z dnia 6 października 2000r. określił skarżącemu H. M. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] zł, zaległość podatkową i odsetki...

I SA/Wr 1115/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-14

Zamiejscowy w L. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1999 r. I. uchyla...
od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu [...], w kwocie [...]., zaległości podatkowej w kwocie [...]oraz odsetek za zwłokę, których wysokość na dzień wydania...

I SA/Op 2/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-03

w tej części należnego podatku zryczałtowanego z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę. Decyzją ostateczną z dnia 3.10.2001 r. ustalono podatnikowi należny...
po upływie dwóch lat od daty sprzedaży opisanej nieruchomości, organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie określenia zobowiązania z tytułu tej sprzedaży, w wyniku czego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100