Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 33/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Przy ustalaniu wielkości dochodu ze sprzedaży nieruchomości budynkowej, dla celów podatkowych, kosztem budowy domu - w wypadku wzniesienia go systemem gospodarczym...
nieruchomości i przyjąwszy jej wartość na 963.600 zł, przy kosztach uzyskania /wzniesienia/ 500.000 zł, wymierzył podatek od dochodu ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych...

III ARN 4/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

o ustaleniu kandydatów na nabywców nieruchomości przejętych od Kombinatu, doszło do naruszenia w inny sposób przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...
państwowych nieruchomości rolnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 1984 r...

II SA 1050/85 - Wyrok NSA z 1985-08-19

Użyte w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...
reformy rolnej i osadnictwa rolnego /Dz.U. nr 17 poz. 71 ze zm./, określenie 'władanie Państwa' i 'objęcie przez Państwo we władanie' nieruchomości, może oznaczać...

II SA 1507/85 - Wyrok NSA z 1985-11-22

ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 268 ze zm./ stanowią część państwowych nieruchomości rolnych, w związku z czym - w razie późniejszego przeznaczenia ich do sprzedaży - nabywcy...
Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/ nabywca nieruchomości rolnej...

SA/Wr 351/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-06-25

ich kandydatami na nabywcę nieruchomości rolnej. Przedmiotem skargi Elżbiety i Tadeusza małżonków K. do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja Dyrektora Wydziału Geodezji...
w ten sposób organ ustalił, że sporna działka, wraz z działką oznaczoną nr 465/11 o powierzchni 0,06 ha, została przeznaczona do sprzedaży i decyzją z dnia 9 grudnia 1983...

II SA 1585/84 - Wyrok NSA z 1985-01-15

Gminnego w Ł. w dniu 3 kwietnia 1984 r., kilka dni po sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży gruntów Józefowi Ś., Wojewoda Siedlecki decyzją z dnia 7 maja 1984 r...
., powołując się na art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa, umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając w uzasadnieniu, że wobec sprzedaży gruntów Józefowi Ś. w dniu 27 marca 1984 r...

II SA 1806/85 - Wyrok NSA z 1985-12-16

pobierania emerytury. Stan taki nie jest zgodny z założeniem ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin., Skarżąca uzasadnia konieczność sprzedaży...
. Późniejsza zmiana jego poglądów nie jest szczególnym zdarzeniem, które miałoby uzasadniać premiowanie go w postaci zezwolenia na sprzedaż gospodarstwa, którego faktycznie...

III SA 1192/84 - Wyrok NSA z 1985-02-27

., to za I półrocze 1984 r. z tytułu sprzedaży 86.228,5 tony kwarcytu uzyskałyby o 4.718.600 zł więcej niż otrzymały stosując umówioną cenę 1500 zł za tonę. Z tego też względu skarżący...
do kompensacji sprzedaży wyrobów po zaniżonych i zawyżonych cenach przy wyliczaniu kwot nienależnych (...)', W złożonym na rozprawie w dniu 27 marca 1985 r. dodatkowym piśmie...