Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 1/97 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-10-22

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części...
trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów...

I SA/Gd 986/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.' /kupującą/ umowy sprzedaży nieruchomości położonej w T., na której Spółdzielnia realizowała budynek wielorodzinny zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego...
cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a także sprzedaż lub zamiana nieruchomości albo prawa wieczystego...

I SA/Po 1277/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-10

postępowania, iż umowa sprzedaży nieruchomości w dniu 7 grudnia 1995 r. została zawarta pod wpływem błędu. Sprzeczne są jednak twierdzenia skarżącego...
przedmiotem współwłasności., Stanisław T., zeznając jako świadek w Urzędzie Skarbowym, potwierdził, iż działał przy sprzedaży nieruchomości w błędzie co do zakresu sprzedaży...

I SA/Gd 610-611/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-02-21

fizycznych przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszonej o koszty sprzedaży...
będących przedmiotem sprzedaży nieruchomości, jak i jej przeznaczenia. Dodatkowo należy zauważyć, że ani z opinii inż. W. ani z opinii inż. P. nie wynika w oparciu...

OPS 10/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości przeszły w dniu 27 maja 1990 r. do właściwości rejonowych organów rządowej administracji ogólnej. W związku...
listopada 1966 r. w sprawie sprzedaży Konstantemu J. nieruchomości przy ul. K. nr 19 w O. w zamian za mienie pozostawione za granicą, jako wydanej bez podstawy prawnej...

I SA/Kr 35/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-04-09

./, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy...

III SA 1578/95 - Wyrok NSA z 1997-02-04

-sprzedaży nieruchomości. Aktem notarialnym sporządzonym 8.7.1994 r. L.W. sprzedał A.M. nieruchomość położoną w R. o pow. 6,7689 ha, za kwotę 300.000.000 zł. Tym samym aktem...
opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości A.M. za kwotę 300.000.000 st. zł - złożył odwołanie notariusz, jako płatnik opłaty skarbowej. Zarzucił on tej decyzji...

I SA 1695/96 - Postanowienie NSA z 1997-04-18

podjęta na podstawie tej uchwały w procesie cywilnym o unieważnienie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 58 par. 1 Kc, gdy skarżący wniosą...
takie powództwo cywilne po sporządzeniu notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. ...

I SA 429/97 - Wyrok NSA z 1997-05-09

17 lipca 1996 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie sprzedaży nieruchomości i na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja...
Rady Miejskiej w P. z dnia 26 czerwca 1996 r. nr XXIII/199/96 w sprawie sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości położonych w P. przy ul. P., oznaczonych jako działki...

SA/Rz 1382/96 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1997-01-23

. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ skargę Pawła Cz. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia 14 grudnia 1995 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Paweł...
, jako że wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu, podczas gdy art. 4 'p.' 8 /prawidłowo art. 4 ust. 8/ przewiduje wyraźnie, że byłemu właścicielowi lub jego następcy...
1   Następne >   +2   +5   7