Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Skarbu Państwa lub gminy z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości dokonanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości Dz.U. nr 72 poz. 311 ze zm./ stanowi czynność cywilnoprawną w sprawie takiej sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'j...

FPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-11-25

, że bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest sam fakt uzyskania pieniędzy oznaczonych w cenie sprzedaży...
nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, w warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży'. Wobec...

I SA/Po 292/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-11-21

/nieruchomości gruntowe/, a ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie też z postanowieniami art. 47 i art. 48 Kc sprzedawane budynki znajdujące...
16.02.1994 r. wystawionej przez Urząd Gminy w P., a dokumentującej sprzedaż nieruchomości użytkowej w S. Akt notarialny stwierdzający, iż powyższą nieruchomość kupili...

SA/Po 1246/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-01-25

z brzmieniem art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy podatek od dochodu uzyskanego w drodze sprzedaży nieruchomości bądź jej części ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10...
oświadczenie, iż przeznaczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na remont i modernizację budynku, w którym mieszka. Uczyniła to wprawdzie po upływie 14-dniowego terminu...

FPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-17

Sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U....
zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży w 1993 r. nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych...

SA/Kr 2097/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-29

zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1993 r., Podatek ten określono skarżącemu od przychodów uzyskanych ze sprzedaży w roku 1993 nieruchomości...
, a zatem nie upłynęło pięć lat od nabycia tych nieruchomości, przychód uzyskany ze sprzedaży tych nieruchomości podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie...

SA/Bk 986/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

./ na które powołuje się odwołujące przedsiębiorstwo ma zastosowanie tylko do tych umów sprzedaży w których jedną ze stron jest Skarb Państwa lub gmina, a nieruchomość...
nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnej podlega opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w odniesieniu do umów sprzedaży został wyłączony w art. 3 ust. 1...

I SA 568/96 - Postanowienie NSA z 1996-04-26

na niej domów, budynków lub lokali, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Nabywanie nieruchomości, o których mowa wyżej...
Nabywanie nieruchomości, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127...

SA/Gd 2998/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-03-20

nieruchomości /gruntu/ strony określiły na 30.000.000 zł, a wartość ruchomości - na 2.470.000.000 zł. Według aktu notarialnego przedmiotem sprzedaży jest stacja paliw wraz...
sprawie przedmiotem umowy sprzedaży była nieruchomość gruntowa zabudowana stacją paliw, a więc budynkiem stacji wraz z wyposażeniem oraz takimi urządzeniami, jak zbiorniki...

III SA 1025/95 - Wyrok NSA z 1996-12-11

1995 r. Nr IS.FA/3252-17/95 w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - oddalił...
jej uchylenia wyjaśniając, że działka Nr 166/4 stanowiła część nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i w dacie jej sprzedaży nie była wyłączona spod upraw...
1   Następne >   +2   5