Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 2887/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-18

z tytułu sprzedaży nieruchomości, , I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji., II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. W dniu [...] .1996 r. A.i G. S. dokonali sprzedaży nieruchomości...

I SA/Ol 391/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-04

do właściwego urzędu skarbowego, należnego podatku od towarów i usług, z tytułu dokonanej przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., Z materiału...
w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło opodatkowania przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., W złożonych pismach...

II FSK 611/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
nie przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał...

II FSK 614/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Dyrektor Izby...
uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał jednocześnie...

I SA/Kr 2888/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-18

z tytułu sprzedaży nieruchomości, , , - s k a r g ę o d d a l a -, Decyzją z dnia [...] 2002 r. Nr [...] Drugi Urząd Skarbowy w K. określił A. S. zaległość...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. W dniu [...] 1996 r. A. i G. S. dokonali sprzedaży...

I SA/Wr 1169/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Dyrektor Izby...
. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., Z poczynionych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania...

I SA/Ke 764/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-27

sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu [...] I.K. zbył wymienioną nieruchomość na rzecz spółki B. S.A. za cenę [...] zł. Następnie w dniu 15.11.1999 r...
. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-23 o osiągniętych przychodach ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w której wykazał przychód uzyskany...

I SA/Gd 763/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-08-08

przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w [...] do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,, - art. 122, 187 § 1 oraz art. 191 o.p. poprzez...
ze sprzedaży nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej., Podatnik wskazał, że organ podatkowy pierwszej instancji...

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skoro odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej...
fizycznych - Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, za przychody z działalności gospodarczej - zasadne było opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości jako przychodu ze źródła...

II FSK 613/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

zł, ponieważ podatnik nie wydatkował uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
stwierdził, że bezsporna jest okoliczność nieprzeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pieniędzy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100