Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 568/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-16

na zmianę wysokości przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w 2008r. w zakresie sprzedaży nieruchomości., Postanowieniem...
dotyczącej przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych., Ponadto organ stwierdził, że Skarżący nie wykazał w zeznaniu PIT-36L za 2008r. danych...

I SA/Sz 1116/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

i przewidzianej w umowie procedury tj.:, a) zostanie dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena wymuszonej sprzedaży nieruchomości,, b) ceną wywoławczą zbycia...
nieruchomości będzie wartość wykazana w wycenie wymuszonej sprzedaży dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,, c) w przypadku braku zbycia nieruchomości w terminie powyżej 30 dni...

I SA/Gd 567/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-04

dotyczącej przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych., Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 30 września 2013r. nr PP-1I/4110-374/13, określił...
w oparciu o zebrany materiał dowodowy, że Skarżący dokonywał transakcji sprzedaży nieruchomości nie dla własnych potrzeb, lecz dla celów zarobkowych w ramach prowadzonej...

I SA/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu [...] czerwca 2008r. według...
notarialnym Rep. nr [...] strona dokonała sprzedaży nieruchomości, nabytej w dniu [...] grudnia 2004r., położonej w [...], stanowiącej działkę nr [...], obszar 0,1033 ha...

I SA/Go 238/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-25

, zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr [...] umowa przedwstępna sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w [...], składającej się z działek oznaczonych...
na nabycie przedmiotowej nieruchomości., W dniu [...] grudnia 2010r. aktem notarialnym Rep. A Nr [...] została zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości o łącznej...

I SA/Ol 4/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-20

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r., mając na uwadze całokształt materiału dowodowego, ustalił, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych...
dokonywała w sposób częstotliwy zakupu i sprzedaży nieruchomości, a w tym m.in. dokonywała sprzedaży wybudowanych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obiektów...

I SA/Gl 811/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-15

przychodach nie uwzględnił przychodów ze sprzedaży trzech nieruchomości co skutkowało zaniżeniem przychodów o kwotę [...] zł oraz zaniżeniem kosztów ich uzyskania o kwotę...
, że podatnik w latach 2003 - 2006 dokonywał zakupu i sprzedaży nieruchomości, co skutkowało uznaniem, że uzyskał w roku podatkowym 2006, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy...

I SA/Po 998/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-12

nieruchomościami, kupno i sprzedaż nieruchomości. Działalność opodatkowana była na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej [...]przy ul.[...], której współwłaścicielem był X.C o kwotę [...]zł;, 2. Zaniżenie przychodów z tytułu...

III SA/Wa 1734/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

notarialnego z 19 listopada 2007 r. Zdaniem organu wydatek ten został sfinansowany z przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i spełnia przesłanki określone...
pożyczki z 14 listopada 2007r., gdyż źródłem poniesienia wydatku nie był przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji organ uznał, że na cele...

III SA/Wa 1735/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

sfinansowany z przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 updof. Organ nie uwzględnił natomiast wydatku poniesionego...
nie był przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji organ uznał, że na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof, wydatkowano kwotę 1.915.000 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100